Feb
27

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2014./2015. mācību gadā īsteno

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2)

Darbība atbalstīta saskaņā ar JNI

Izglītības programma Kvalifikācija Izglītības programmas kods Mācību ilgums
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 35b 346 01 1,5 gadi
Autotransports Automehāniķis 35b 525 01 1,5 gadi
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Drēbnieks 32 542 02 1 gads

 

Izvēlētās profesijas apgūst jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar iegūtu pamatskolas vai vidusskolas izglītību. Mācās arī tie jaunieši, kuri jau apguvuši kādu profesiju, taču kvalifikācija nav iegūta pēdējā gada laikā.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Izglītojamiem tiek nodrošināta bezmaksas dzīvošana skolas dienesta viesnīcā, apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne kvalifikācijas prakses laikā. Prakses laikā jauniešiem tiek apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana un obligātā veselība pārbaude, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Feb
18

Atbalsta pasākums „Darbnīcas jauniešiem”

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”
sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru
2014./2015. mācību gadā
īsteno  

  atbalsta pasākumu
  „Darbnīcas jauniešiem”

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 1. atlases kārtas „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” pasākumi

Izglītības programma Kvalifikācija
Komerczinības Komercpakalpojumu darbinieks
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Drēbnieks
Kokizstrādājumu izgatavošana Galdnieks
Būvdarbi Apdares darbu tehniķis

Pasākuma laikā

  • Jaunieši bezdarbnieki izglītības iestādē 9 nedēļas jeb 45 darba dienas iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas un katrā izglītības programmā iesaistās trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jaunietim bezdarbniekam ļauj izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.
  • Jaunieši bezdarbnieki saņem ikmēneša stipendiju 56,91 euro proporcionāli iesaistes dienām (jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti – 85,37 euro).

Pasākumā piedalās
Jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas un atbilst vismaz vienam no šādiem iesaistes kritērijiem:
•    nav ieguvuši profesionālo izglītību;
•    nav bijuši iepriekš nodarbināti.

Pasākuma norise
•    Jaunieši bezdarbnieki tiek iepazīstināti ar izvēlētajai profesionālajai izglītības programmai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām, lai sagatavotos apgūt izvēlētās profesionālās izglītības programmas profesijas, gūtu ieskatu par profesiju apguvei nepieciešamo teorijas vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu saturu.
•    Jaunieši bezdarbnieki tiek praktiski iepazīstināti ar izvēlēto profesionālo izglītības programmu, kas ietver profesijā veicamo darbu vērošanu, praktisku mācīšanos veicot atsevišķas darbības un/vai paņēmienus, dalību vienkāršu darbību izpildē. Jaunieši mācās darot, piedalās profesionālo mācību priekšmetu praktiskajos darbos un citās nodarbībās, kas dod ievirzi prasmju veidošanā.

Feb
17

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2014./2015. mācību gadā īsteno

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”

(projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2)

Izglītības programma Kvalifikācija Izglītības programmas kods Mācību ilgums
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 35b 346 01 1,5 gadi
Autotransports Automehāniķis 35b 525 01 1,5 gadi
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Drēbnieks 32 542 02 1 gads

Izvēlētās profesijas apgūst jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar iegūtu pamatskolas vai vidusskolas izglītību. Mācās arī tie jaunieši, kuri jau apguvuši kādu profesiju, taču kvalifikācija nav iegūta pēdējā gada laikā.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Izglītojamiem tiek nodrošināta bezmaksas dzīvošana skolas dienesta viesnīcā, apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne kvalifikācijas prakses laikā. Prakses laikā jauniešiem tiek apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana un obligātā veselība pārbaude, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Feb
16

Statistika 2012./2013. mācību gads


Vecāki raksti «