Feb
18

Atbalsta pasākums „Darbnīcas jauniešiem”

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”
sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru
2014./2015. mācību gadā
īsteno  

  atbalsta pasākumu
  „Darbnīcas jauniešiem”

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 1. atlases kārtas „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” pasākumi

Izglītības programma Kvalifikācija
Komerczinības Komercpakalpojumu darbinieks
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Drēbnieks
Kokizstrādājumu izgatavošana Galdnieks
Būvdarbi Apdares darbu tehniķis

Pasākuma laikā

  • Jaunieši bezdarbnieki izglītības iestādē 9 nedēļas jeb 45 darba dienas iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas un katrā izglītības programmā iesaistās trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jaunietim bezdarbniekam ļauj izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.
  • Jaunieši bezdarbnieki saņem ikmēneša stipendiju 56,91 euro proporcionāli iesaistes dienām (jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti – 85,37 euro).

Pasākumā piedalās
Jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas un atbilst vismaz vienam no šādiem iesaistes kritērijiem:
•    nav ieguvuši profesionālo izglītību;
•    nav bijuši iepriekš nodarbināti.

Pasākuma norise
•    Jaunieši bezdarbnieki tiek iepazīstināti ar izvēlētajai profesionālajai izglītības programmai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām, lai sagatavotos apgūt izvēlētās profesionālās izglītības programmas profesijas, gūtu ieskatu par profesiju apguvei nepieciešamo teorijas vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu saturu.
•    Jaunieši bezdarbnieki tiek praktiski iepazīstināti ar izvēlēto profesionālo izglītības programmu, kas ietver profesijā veicamo darbu vērošanu, praktisku mācīšanos veicot atsevišķas darbības un/vai paņēmienus, dalību vienkāršu darbību izpildē. Jaunieši mācās darot, piedalās profesionālo mācību priekšmetu praktiskajos darbos un citās nodarbībās, kas dod ievirzi prasmju veidošanā.