Okt
18

Uz sēdi sanāk tehnikuma konvents

Šodien tehnikumā uz sēdi pulcējās konvents, kuras laikā tehnikuma direktors konventa padomniekus iepazīstināja ar skolas sasniegumiem, izdarīto līdz šim, kā arī tuvākajiem nākotnes plāniem.

Konventa sastāvā ir Izglītības un Zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un  sporta jautājumos Atis Deksnis, AS “Sadales tīkls” Remontu un celtniecības Rietumu daļas vadītājs Ervīns Dreimanis, LSEZ Biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītājs Gatis Ginters un SIA “Lauma Fabrics” Apvienotās arodorganizācijas priekšsēdētāja Kristīne Martinsone.

Tehnikuma direkors Agris Ruperts pastāstīja padomniekiem par mūsu audzēkņu mācību sasniegumiem, modulārās izglītības un darba vidē balstītu (DVB) mācību īstenošanu, pieaugušo apmācību rezultātiem un turpmākajiem plāniem.

Konvents sēdes noslēgumā arī sniedza savus priekšlikumus par to kā veicināt jauniešu interesi izvēlēties apgūt profesiju uzreiz pēc vidusskolas, kā arī sniedza noderīgus priekšlikumus dažādos citos stratēģijas un plānošanas jautājumos.

Okt
18

Tehnikuma dienesta viesnīcā Vānes ielā darbu uzsāk jaunievēlētā izglītojamo līdzpārvalde

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcā Vānes ielā 4a pēc priekšvēlēšanu pasākumiem 10.oktobrī notika dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo līdzpārvaldes vēlēšanas.

17. oktobrī jaunā līdzpārvalde pulcējās uz pirmo sēdi, kurā par līdzpārvaldes vadītāju tika ievēlēta Sindija Daize 3ĒS, par līdzpārvaldes vadītāja vietnieku Agrita Kronberga 3ĒS , protokolētāju Melānija Kuliniča 1VS, kultūras darbu organizēs Artis Kāposts 1PT un Klāvs Ašmis 1DT, sporta pasākumus Janeks Kants 2A un Kristers Gūtmanis 2AM, sadzīves jautājumus Sintija Rēka 1VS un Ansis Pēteris Freipičs 2AM, par līdzpārvaldes darbu skolas mājas lapā un sienas avīzēs informēs Justīne Anna Siliņa 3KD un Ingrīda Veisbuka 1VS.

Lai jums izdodas pilnveidot viesnīcas dzīvi ar savu radošumu, aktivitāti  un pilsonisko līdzdalību!

Okt
18

Labo darbu nedēļa 2018

No 15. – 21.oktobrim Latvijā “Labo darbu nedēļa 2018” veltīta Latvijas valsts simtgadei. Jau desmito gadu labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv rīkotajā akcijā “Labo darbu nedēļa” ikviens tiek aicināts sniegt palīdzību un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Vānes ielas dienesta viesnīcā dzīvojošie izglītojamie /organizatori Agrita Kronberga 3ĒS, Sindija Daize 3ĒS, Iveta Daize 2ĒS/ un  viesnīcas skolotājas Vijas Zīles  audzināmais 1DT kurss / organizatori Krišs Pelns, Klāvs Ašmis/  nolēma palīdzēt Dzīvnieku aizsardzības biedrības “Liberta” dzīvnieku patversmei. Tika vākti ziedojumi un iegādāts pats nepieciešamākais patversmes vajadzībām –  specializētā barība slimiem dzīvniekiem un zāles. Paldies visiem, bet īpaši dāsnākajiem  ziedotājiem – Sintijai Aivitai Naumčikai 3FD, Kristiānam Kazimiram 1M, Sofijai Mālniecei LMMDV un Mindaugam Bertulim 2AT.

16. oktobrī iegādātās dāvanas tika nogādātas dzīvnieku patversmē. Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar patversmes iemītniekiem – samīļot minkas un izvest pastaigāties suņukus. Prieks par tikšanos bija abpusējs.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Un ko darīsi Tu???

Okt
17

Dalās pieredzē un sniedz ieteikumus

Jau iepriekšējā mācību gadā tehnikums aktīvi iesaistījās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pātraukšanas samazināšanai”

Arī šogad tehnikums iesaistās projektā, tāpēc vakar tehnikumā viesojās projekta supervizore Līga Zvaigzne, kas uzklausīja projektā iesaistīto pasniedzēju līdzšinējo pieredzi un centās sniegt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, lai pasniedzēji varētu uzlabot savu darbu ar audzēkņiem.

Vecāki raksti «