Mai
17

Ievadseminārā pārrunā projekta īstenošanu un neskaidros jautājumus

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 611 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Arī PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” ir viena no iesaistītajām mācību iestādēm, tāpēc 16. maijā tehnikumā norisinājās ievadseminārs, kurā projektā iesaistītie skolotāji varēja uzzināt no PuMPuRS pārstāvjiem sīkāk par pašu projektu un kādi ir tā mērķi un uzdevumi. Skolotājiem bija iespēja arī iegūt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

[Gallery not found]

Mar
05

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikums’’ (2017.gada 1.septembrī) noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

 

Projekta īstenotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests
Sadarbības partneri
  • Latvijas pašvaldības;
  • Valsts profesionālās izglītības iestādes
Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts
  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ);
  • individuālo mācību līdzekļu iegādi;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikums’’ Tālr.: 25621230E-pasts: aiga.udre@lvt.lv

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/