Dec
04

Veido pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju mācībām

16., 28. oktobrī un 3. decembrī PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās 16 stundu kursi tehnikuma pedagogiem, kas Izglītības un kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta “PuMPuRS” ietvaros tika finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un tos nodrošināja Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” sadarbībā ar organizāciju  ”Radošuma pils”.

Pirmās tikšanās reizes tēma bija ”Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai”, kur pedagogi uzzināja kā strādāt ar ESF projektā ”Pumpurs” izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem, kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu un kādi ir 21. gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti.

28. oktobrī pedagogi tikās otro reizi. Šoreiz kursu tēma bija ”Pedagogs un viņa profesionalitāte: priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanas iespējas”. Šajā reizē pedagogi uzzināja ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu priekšlaicīgas mācību pātraukšanas riskus un ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi un mūžmācīšanās prasmes.

Noslēdzošās tikšanās reizes tēma bija ”Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai”, kuras laikā tika apskatīts kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot priekšlaicīgas mācību pātraukšanas riskus un kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

Sep
02

Tehnikums, projekta ietvaros, turpina palīdzēt jauniešiem

2018./2019. mācību gadā 75 PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums” izglītojamie bija iesaistīti Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pātraukšanas samazināšanai”. Šī projekta ietvaros jauniešiem tika apmaksātas sabiedriskā transporta biļetes, naktsmītnes un ēdināšana. Tāpat jaunieši arī saņēma individuālās konsultācijas mācību priekšmetos.

Kopumā pagājušā mācību gada laikā projektā bija iesaistīti 27 tehnikuma pedagogi, kuri audzēkņiem sniedza atbalstu.

Šogad, jaunajā mācību gadā, mācību iestādē priekšlaicīgam mācību pārtraukšanas riskam pakļautie izglītojamie, varēs saņemt projektā piedāvāto atbalstu.

Okt
17

Dalās pieredzē un sniedz ieteikumus

Jau iepriekšējā mācību gadā tehnikums aktīvi iesaistījās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pātraukšanas samazināšanai”

Arī šogad tehnikums iesaistās projektā, tāpēc vakar tehnikumā viesojās projekta supervizore Līga Zvaigzne, kas uzklausīja projektā iesaistīto pasniedzēju līdzšinējo pieredzi un centās sniegt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, lai pasniedzēji varētu uzlabot savu darbu ar audzēkņiem.

Mai
17

Ievadseminārā pārrunā projekta īstenošanu un neskaidros jautājumus

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 611 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Arī PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” ir viena no iesaistītajām mācību iestādēm, tāpēc 16. maijā tehnikumā norisinājās ievadseminārs, kurā projektā iesaistītie skolotāji varēja uzzināt no PuMPuRS pārstāvjiem sīkāk par pašu projektu un kādi ir tā mērķi un uzdevumi. Skolotājiem bija iespēja arī iegūt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

[Gallery not found]

Vecāki raksti «