Dec
18

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (29.09.2017.-18.12.2017.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

-   27.04.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “BM-Projekts” noslēgtā projektēšanas līguma Nr.10.54.7/3 ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā “Sporta laukuma Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve” un 16.11.2017. Liepājas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Būvvalde” izsniedza būvatļauju Nr.BIS-BV-4.2-2017-599 (187/2017). Nodrošinot sabiedrības informēšanu par saņemto būvatļauju, plānoto būvdarbu vietā ir uzstādīta informatīvā būvtāfele, kurā sniegta informācija par projektu, projektētāju, pasūtītāju un projektējamo objektu. Turpinot darbu, SIA “BM-Projekts” izstrādāja būvprojektu pilnā sastāvā, kas ir saskaņots ar infrastruktūras īpašnieku – Izglītības un zinātnes ministriju – un tiks iesniegts Liepājas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Būvvalde” atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.

-   28.06.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “BM-Projekts” noslēgtā projektēšanas līguma Nr.10.54.7/5 ietvaros iz izstrādāts būvprojekts “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā 3. un 4.stāva pārbūve”, kuram ir uzsākta ekspertīze.

Paralēli augstāk minētām darbībām tiek gatavota dokumentācija atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve” izsludināšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

img_8603

Sep
28

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (29.06.2017.-28.09.2017.)

Lai nodrošinātu projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu 27.04.2017. un 28.06.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “BM-Projekts” noslēgto projektēšanas līgumu ietvaros ir izstrādāti būvprojekti minimālā sastāvā “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā 3. un 4.stāva pārbūve” un “Sporta laukuma Ventspils ielā 51A, Liepājā, pārbūve” un turpinās darbs pie būvprojektu pilnā sastāvā izstrādes.

Sadarbības partnera – Valsts izglītības attīstības aģentūras – veiktā atklāta konkursa “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, rezultātā 14.07.2017. starp sadarbības partneri un vispārīgās vienošanās dalībniekiem parakstīta vispārīgā vienošanās. Tās darbības laikā pirms būvdarbu uzsākšanas no vispārīgās vienošanās dalībnieku loka tiks izvēlēti būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēji un noslēgti atsevišķi līgumi.

 

Jūn
28

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (29.03.2017.-28.06.2017.)

Lai nodrošinātu projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu atklāta konkursa “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” objektiem”, id.Nr.VIAA 2017/15 ERAF LVT, rezultātā 27.04.2017. un 28.06.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “BM-Projekts” parakstīti projektēšanas un autoruzraudzības darbu līgumi šādiem objektiem:

– “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā 3. un 4.stāva pārbūve”;
– “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūve”.

Atbilstoši projektēšanas līgumos noteiktajam notiek projektēšanas darbi.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādāto būvprojektu ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus:

– “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/16 ERAF, kura rezultātā 26.06.2017. starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās;

– “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, kura rezultātā notiek vispārīgās vienošanās noslēgšanas process.

Mar
28

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (03.01.2017.-28.03.2017.)

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3.stāva un 4.stāva (Vānes ielā 4, Liepājā) pārbūves darbu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību un sporta laukuma (Ventspils ielā 51a, Liepājā) pārbūves darbu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – 08.02.2017. izsludināja atklātu konkursu “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” objektiem”, (id.Nr.VIAA 2017/15 ERAF LVT), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.03.2017., plkst.10:00.

Pārējo projektā paredzēto darbību laicīgai īstenošanai Valsts izglītības attīstības aģentūra Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja atklātus konkursus virs Eiropas Savienības sliekšņa:

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr. VIAA 2017/16 ERAF), notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana;

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2017., plkst.10:00.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

Vecāki raksti «