Sep
28

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (29.06.2017.-28.09.2017.)

Lai nodrošinātu projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu 27.04.2017. un 28.06.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “BM-Projekts” noslēgto projektēšanas līgumu ietvaros ir izstrādāti būvprojekti minimālā sastāvā “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā 3. un 4.stāva pārbūve” un “Sporta laukuma Ventspils ielā 51A, Liepājā, pārbūve” un turpinās darbs pie būvprojektu pilnā sastāvā izstrādes.

Sadarbības partnera – Valsts izglītības attīstības aģentūras – veiktā atklāta konkursa “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, rezultātā 14.07.2017. starp sadarbības partneri un vispārīgās vienošanās dalībniekiem parakstīta vispārīgā vienošanās. Tās darbības laikā pirms būvdarbu uzsākšanas no vispārīgās vienošanās dalībnieku loka tiks izvēlēti būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēji un noslēgti atsevišķi līgumi.

Jūn
28

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (29.03.2017.-28.06.2017.)

Lai nodrošinātu projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu atklāta konkursa “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” objektiem”, id.Nr.VIAA 2017/15 ERAF LVT, rezultātā 27.04.2017. un 28.06.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “BM-Projekts” parakstīti projektēšanas un autoruzraudzības darbu līgumi šādiem objektiem:

– “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā 3. un 4.stāva pārbūve”;
– “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūve”.

Atbilstoši projektēšanas līgumos noteiktajam notiek projektēšanas darbi.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādāto būvprojektu ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus:

– “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/16 ERAF, kura rezultātā 26.06.2017. starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās;

– “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, kura rezultātā notiek vispārīgās vienošanās noslēgšanas process.

Mar
28

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (03.01.2017.-28.03.2017.)

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3.stāva un 4.stāva (Vānes ielā 4, Liepājā) pārbūves darbu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību un sporta laukuma (Ventspils ielā 51a, Liepājā) pārbūves darbu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – 08.02.2017. izsludināja atklātu konkursu “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” objektiem”, (id.Nr.VIAA 2017/15 ERAF LVT), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.03.2017., plkst.10:00.

Pārējo projektā paredzēto darbību laicīgai īstenošanai Valsts izglītības attīstības aģentūra Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja atklātus konkursus virs Eiropas Savienības sliekšņa:

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr. VIAA 2017/16 ERAF), notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana;

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2017., plkst.10:00.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

Jan
02

SAM 8.1.3

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums” 2016. gada 20. decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju. Plānots, ka līdz 2019. gada vidum tehnikumā tiks modernizēta izglītības procesam nepieciešamā materiāli tehniskā bāze atbalstāmajā prioritārajā izglītības programmā “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” un uzlabota izglītības iestādes infrastruktūra.

Projekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Lai nodrošinātu 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.249 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” noteiktā specifiskā mērķa sasniegšanu, profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums” kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – plāno veikt šādas darbības:

1) “C” korpusa Vānes ielā 4, Liepājā, 3.stāva un 4.stāva pārbūves darbus, vienlaikus nodrošinot mācību kabinetu aprīkošanu ar prioritārās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajām mēbelēm un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

2) sporta laukuma pārbūves darbus, tostarp nodrošinot sporta inventāra iegādi mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai;

3) mācību aprīkojuma iegādi prioritārās izglītības programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošanai.

Projekts tiks īstenots Kurzemes plānošanas reģionā, Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā – Vānes ielā 4, Liepājā un Ventspils ielā 51a, Liepājā.

Projekta īstenošanas ilgums – 32 mēneši pēc vienošanās noslēgšanas, ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2016.gada 1.augustā.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 873 913,00, 85% ERAF finansējums – EUR 1 592 826,05.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa infrastruktūra, nodrošinot nepieciešamās telpas un aprīkojumu prioritārās izglītības programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošanai, kā arī pārbūvēts sporta laukums un iegādāts nepieciešamais sporta inventārs mācību priekšmeta “Sports” aktivitātēm. Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003