Jauniešu garantija

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr. 7.2.1.2./15/I/001 un Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Jauniešu garantijas
projekta finansētās grupas
2017./2018. mācību gadā

Nr.

p. k.

Izglītības programma

Kvalifikācija

Grupa

Izglītojamo skaits grupā

1.

Ēdināšanas pakalpojumi

Kuģa pavārs

1JKP

13

2.

Frizieru pakalpojumi

Frizieris

1JF

17

3.

Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija

Drēbnieks

1JD

7

4.

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

1JP

5