Jauniešu garantija

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Jauniešu garantijas
projekta finansētās grupas
2019./2020. mācību gadā

Nr.

p. k.

Izglītības programma Kvalifikācija Grupa Izglītojamo skaits grupā
1. Autotransports Automehāniķis 1JAM 13
2. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 1JKS 10