Loģistikas darbinieks

Mācību ilgums 4 gadi.
Iegūst profesionālo vidējo izglītību.
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss.

Loģistikas darbinieks strādā mazā vai vidējā komersanta uzņēmumā vai komersanta struktūrvienībā un iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; seko krājumu uzglabāšanai un noformēšanai komersanta struktūrvienībās.

Mācību laikā tiek apgūtas šādas profesionālās zināšanas:

 • Loģistikas pamati
 • Ražošanas loģistikas pamati
 • Iepirkuma loģistikas pamati
 • Sadales loģistikas pamati
 • Transporta un kravu pārvadāšanas noteikumi
 • Prečzinības pamati
 • Starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas
 • Noliktavu loģistikas pamati
 • Materiālu plūsmas izmaksu analīze
 • Grāmatvedība
 • Uzņēmuma darba organizācija
 • Komercdarbības pamati
 • Tirgzinības pamati
 • Likumdošanas pamati
 • Statistikas pamati
 • Lietišķā saskarsme darbam ar klientu
 • Lietišķā svešvaloda
 • Datorzinības
 • Starptautisko normatīvo preču  pavaddokumentu noformēšana