Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Mācību ilgums 4 gadi
Iegūst profesionālo vidējo izglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Reklāmas pakalpojuma komercdarbinieks ir nodarbināts plašas saziņas, informatīvajos un interaktīvās saziņas līdzekļos (prese, televīzija, radio, katalogi, internets, uzziņas), reklāmas aģentūrās un uzņēmumu ar aktīvu reklāmas politiku  reklāmas, pārdošanas un mārketinga nodaļās, mazos un vidējos uzņēmumos.  Reklāmas pakalpojuma komercdarbinieks plāno un organizē uzņēmuma reklāmas darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas, var veikt neliela kolektīva darba plānošanu, izpildi, izpildes kontroli un saimnieciskās darbības analīzi tirgvedības jautājumos, tirgus izpēti; spēj pieņemt lēmumus, kas balstās uz zināšanām par tirgus ekonomikas likumsakarībām, LR likumdošanas prasību izpildi un radošu attieksmi pret profesionālu uzdevumu veikšanu. Reklāma ir ienākusi mūsu ikdienā un kļuvusi par tās neatņemamu sastāvdaļu. Tāpēc reklāmas pakalpojumu komercdarbinieki kā speciālisti papildinās jebkuru Latvijas tautsaimniecības nozari.

Programma paredz četru gadu izglītības procesa rezultātā nodrošināt izglītojamiem vispārējās izglītības programmas apguvi profesionālās vidējās izglītības līmenī, kas ir praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, profesionālās kvalifikācijas ieguvei un pilnveidei.

Audzēkņi apgūst tirgzinības, reklāmas zinības, datorgrafiku,  izmaksu aprēķinus, ar saimnieciskās darbības uzskaiti un analīzi saistītas zinības, psiholoģiju, komunikāciju, valodas u.c. zinības, apgūst praktiskās iemaņas mācību birojos un praksē.

Mācību laikā tiek veicinātas audzēkņu savstarpējās sadarbības prasmes, komandas darba iemaņas, spējas radoši izpausties piedaloties izstādēs, konkursos un pilsētas pasākumos. Apgūt  dažādu valstu pieredzi ir iespējams, piedaloties ES un citos projektos.

Profesionālās kvalifikācijas dokuments dod tiesības pretendēt uz konkrētai profesijai un kvalifikācijai atbilstoša amata ieņemšanu vai attiecīgā sertifikāta saņemšanu darbam privātpraksē,  kā arī turpināt izglītību gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstāko mācību iestāžu  profesionālās izglītības programmās un izglītoties dažāda veida kursos un semināros.Mācībām specialitātē uzņem ar pamatizglītību. Sadarbība ar darba devējiem palīdz audzēkņiem apgūt profesiju atbilstoši darba tirgus prasībām un izmaiņām tajā. Juridisko personu vadītāji palīdz organizēt un vadīt sešu mēnešu kvalifikācijas praksi uzņēmumos, piedāvājot izglītojamiem darbu atbilstoši kvalifikācijas prasībām.