Prof. tālākizglītība un pilnveide

2013./2014.  mācību gadā

mācības notiek sekojošās grupās:

Nr. p. k.

Izglītības programma

Stundu skaits

Īstenošanas laiks

1.

Datorzinības (ar priekšzināšanām)

120

08.11.2013. – 20.12.2013.

2.

1K Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim

120

03.12.2013. – 20.01.2014.

3.

1K Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim

120

16.12.2013. – 03.02.2014.

4.

2K Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

120

16.12.2013. – 03.02.2014.

5.

102K AutoCAD

150

17.12.2013. – 14.02.2014.

 


2013./2014.  mācību gadā

mācības notiek sekojošās grupās:

 

Nr. p. k.

Izglītības programma/Iegūstamā kvalifikācija

Stundu skaits

Īstenošanas laiks

1.

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs

640

12.09.2013. – 09.01.2014.

2.

Šuvējs

480

27.09.2013. – 19.12.2013.

3.

Šuvējs

480

10.12.2013. – 10.03.2014.

4.

Rokas lokmetinātājs (MMA)

480

18.12.2013. – 19.03.2014.


2013./2014.  mācību gadā

mācības plānojam sekojošā grupā:

 

Nr. p. k.

Izglītības programma/Iegūstamā kvalifikācija

Stundu skaits

Īstenošanas ilgums

1.

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs

640

12.09.2013. – 09.01.2014.


 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un biedrību „Latvijas Veļas ražotāju asociācija” kopš 26. septembra skolā sekmīgi notiek bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība profesionālās tālākizglītības programmās

„Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”,

īstenojot  ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”  pasākumu „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”. Apmācībā jau ir iesaistīti 36 cilvēki.

19. decembrī  pirmā 11 cilvēku grupa kārtos profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, lai iegūtu kvalifikāciju „Šuvējs”. Pēc sekmīgas 480 stundu garas mācību programmas apguves jaunās šuvējas uzsāks 6 mēnešu darbu pilsētas veļas ražošanas uzņēmumos „Lauma Lingerie”, „Lauma Fabrics”, „Diva Sharm”, „V. I. P. A”, „Lokis”, kura laikā tiks garantēta ikmēneša alga Ls 200 apmērā.

Jau 20. decembrī mācības uzsāks trešā mācību grupa, kura zināšanas, darba prasmes un iemaņas apgūs jaunās 640 stundu programmas „Šūšanas iekārtu operators” ietvaros.


Aicinām pieteikties interesentus

profesionālās kvalifikācijas “Pavārs” ieguvei

(2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

profesionālās tālākizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi

(640 stundas).

Apmācības maksa Ls 400.

Kursu sākums 2012. gada 28. novembris.


Profesionālās pilnveides programma (48 stundas)

uzņēmumu darbiniekiem 

„Loģistikas jautājumi transporta darbiniekiem” 

Galvenās tēmas:

 • Loģistikas jēdziens un transporta loģistika
 • Transporta veidi, to priekšrocības un specifiskie trūkumi
 • Transporta pārvadājumu tiesiskā organizēšana
 • Piegāžu ķēdes un starpnieki
 • Transporta izmaksas un tarifu kalkulācijas pamati
 • Kravu pavaddokumenti, to iedalījums un noformēšana
 • Kravu komplektēšanas pamatprincipi, iepakošana, tara, kravu apstrāde
 • Iepirkšanas (apgādes) loģistika
 • Pasūtījumu pieņemšana, izpildes kontrole un analīze
 • Noliktavu loģistika
 • Loģistikas procesu informācijas nodrošinājums

Pasniedzēja Māra Birze
Pieteikšanās līdz 18. oktobrim.
Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā no plkst. 17.00 – 20.00.
Maksa Ls 50.


Profesionālās pilnveides programma (48 stundas)

uzņēmumu darbiniekiem 

„Personāla vadīšana”

 

Galvenās tēmas:

Vadīšanas būtība jēdzieni, veiksmīga  organizācija, neformāla organizācija, neformāli  vadītāji, vadīšanas funkcijas.

Komunikācija (informācijas apmaiņa)komunikāciju  veidi, informācijas  apmaiņas  procesi  un  problēmas.

Lēmumu  pieņemšanalēmumu  pieņemšanas  procesa  etapi, lēmumu  pieņemšanas  veidi.

Plānošana – plānošanas  procesa  posmi.

Organizēšanaorganizācijas  struktūru  veidi.

Motivēšanavajadzības  un  atalgojums, darba  samaksas  organizēšanas  principi,  SDO Ženēvas shēma.

Kontrole kontroles  loma, veidi, izmaksas  un  sekas.

Vadīšanas  stilivadīšanas  stilu  iedalījums, situācijas  nozīme  vadīšanas  stila  izvēlē, vadītāja  īpašības.

Grupu darbs, konflikti un stressfaktori, kas ietekmē grupu darba efektivitāti, konfliktu iemesli organizācijā, to risināšana, stresa līmeņa pazemināšana.

Pasniedzēja Indra Ruperte
Pieteikšanās līdz 18. oktobrim.
Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā no plkst. 17.00 – 20.00.
Maksa Ls 50.


Aktuāli!

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un biedrību „Latvijas veļas ražotāju asociācija”

26. septembrī

apmācību profesionālās izglītības programmā „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” uzsāks 12 cilvēku grupa, kuriem pēc sekmīga mācību noslēguma tiks garantēts 6 mēnešu darbs kādā no Liepājas sieviešu veļas ražošanas uzņēmumiem: „V.O.V.A.”, „Steffi L”, „Lauma Lingerie”, „Tonus Elast” u. c. Projekta rezultātā paredzēts apmācīt 60 cilvēkus.

 

Profesionālā tālākizglītība

Piedāvājam apmācību sekojošās profesionālās tālākizglītības mācību programmās (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis) ar Nodarbinātības valsts aģentūrā izsniegto kuponu metodi:

 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  (kvalifikācija „Sanitārtehnisko iekārtu montētājs”) 640 sundas
 • Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija  (kvalifikācija „Šuvējs”) 480 stundas
 • Būvdarbi (kvalifikācija „Krāsotājs”) 480 stundas
 • Būvdarbi (kvalifikācija „Remontstrādnieks”) 480 stundas
 • Metālapstrāde (kvalifikācija „Rokas lokmetinātājs (MMA)) 480 stundas

Apmācības notiek Liepājā, Ventspils ielā 51 un K. Ukstiņa ielā 17/23.

 

Profesionālā pilnveides izglītība

Piedāvājam apmācību sekojošās profesionālās pilnveides mācību programmās:

 • Ēdināšanas pakalpojumi – Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā (160 stundas)
 • Ēdināšanas pakalpojumi – Ievads ēdienu gatavošanā (160 stundas)

2015./2016.  mācību gads 

(Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākumu ietvaros)

Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošana bezdarbniekiem pilotprojekta „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs” 2. kārtas ietvaros

Mācības notiek sekojošā grupā:

Izglītības programma

Iegūstamā kvalifikācija

Stundu skaits

Īstenošanas laiks

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Šuvējs

480

30.10.2015. – 28.01.2016.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un biedrību „Latvijas Veļas ražotāju asociācija” kopš 26. septembra skolā sekmīgi notiek bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība profesionālās tālākizglītības programmās

„Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”,

īstenojot  ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”  pasākumu „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”. Apmācībā jau ir iesaistīti 36 cilvēki.

19. decembrī  pirmā 11 cilvēku grupa kārtos profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, lai iegūtu kvalifikāciju „Šuvējs”. Pēc sekmīgas 480 stundu garas mācību programmas apguves jaunās šuvējas uzsāks 6 mēnešu darbu pilsētas veļas ražošanas uzņēmumos „Lauma Lingerie”, „Lauma Fabrics”, „Diva Sharm”, „V. I. P. A”, „Lokis”, kura laikā tiks garantēta ikmēneša alga Ls 200 apmērā.

Jau 20. decembrī mācības uzsāks trešā mācību grupa, kura zināšanas, darba prasmes un iemaņas apgūs jaunās 640 stundu programmas „Šūšanas iekārtu operators” ietvaros.


Aicinām pieteikties interesentus

profesionālās kvalifikācijas “Pavārs” ieguvei

(2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

profesionālās tālākizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi

(640 stundas).

Apmācības maksa Ls 400.

Kursu sākums 2012. gada 28. novembris.


Profesionālās pilnveides programma (48 stundas)

uzņēmumu darbiniekiem 

„Loģistikas jautājumi transporta darbiniekiem” 

Galvenās tēmas:

 • Loģistikas jēdziens un transporta loģistika
 • Transporta veidi, to priekšrocības un specifiskie trūkumi
 • Transporta pārvadājumu tiesiskā organizēšana
 • Piegāžu ķēdes un starpnieki
 • Transporta izmaksas un tarifu kalkulācijas pamati
 • Kravu pavaddokumenti, to iedalījums un noformēšana
 • Kravu komplektēšanas pamatprincipi, iepakošana, tara, kravu apstrāde
 • Iepirkšanas (apgādes) loģistika
 • Pasūtījumu pieņemšana, izpildes kontrole un analīze
 • Noliktavu loģistika
 • Loģistikas procesu informācijas nodrošinājums

Pasniedzēja Māra Birze
Pieteikšanās līdz 18. oktobrim.
Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā no plkst. 17.00 – 20.00.
Maksa Ls 50.


Profesionālās pilnveides programma (48 stundas)

uzņēmumu darbiniekiem 

„Personāla vadīšana”

 

Galvenās tēmas:

Vadīšanas būtība jēdzieni, veiksmīga  organizācija, neformāla organizācija, neformāli  vadītāji, vadīšanas funkcijas.

Komunikācija (informācijas apmaiņa)komunikāciju  veidi, informācijas  apmaiņas  procesi  un  problēmas.

Lēmumu  pieņemšanalēmumu  pieņemšanas  procesa  etapi, lēmumu  pieņemšanas  veidi.

Plānošana – plānošanas  procesa  posmi.

Organizēšanaorganizācijas  struktūru  veidi.

Motivēšanavajadzības  un  atalgojums, darba  samaksas  organizēšanas  principi,  SDO Ženēvas shēma.

Kontrole kontroles  loma, veidi, izmaksas  un  sekas.

Vadīšanas  stilivadīšanas  stilu  iedalījums, situācijas  nozīme  vadīšanas  stila  izvēlē, vadītāja  īpašības.

Grupu darbs, konflikti un stressfaktori, kas ietekmē grupu darba efektivitāti, konfliktu iemesli organizācijā, to risināšana, stresa līmeņa pazemināšana.

Pasniedzēja Indra Ruperte
Pieteikšanās līdz 18. oktobrim.
Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā no plkst. 17.00 – 20.00.
Maksa Ls 50.


Aktuāli!

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un biedrību „Latvijas veļas ražotāju asociācija”

26. septembrī

apmācību profesionālās izglītības programmā „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” uzsāks 12 cilvēku grupa, kuriem pēc sekmīga mācību noslēguma tiks garantēts 6 mēnešu darbs kādā no Liepājas sieviešu veļas ražošanas uzņēmumiem: „V.O.V.A.”, „Steffi L”, „Lauma Lingerie”, „Tonus Elast” u. c. Projekta rezultātā paredzēts apmācīt 60 cilvēkus.

 

Profesionālā tālākizglītība

Piedāvājam apmācību sekojošās profesionālās tālākizglītības mācību programmās (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis) ar Nodarbinātības valsts aģentūrā izsniegto kuponu metodi:

 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  (kvalifikācija „Sanitārtehnisko iekārtu montētājs”) 640 sundas
 • Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija  (kvalifikācija „Šuvējs”) 480 stundas
 • Būvdarbi (kvalifikācija „Krāsotājs”) 480 stundas
 • Būvdarbi (kvalifikācija „Remontstrādnieks”) 480 stundas
 • Metālapstrāde (kvalifikācija „Rokas lokmetinātājs (MMA)) 480 stundas

Apmācības notiek Liepājā, Ventspils ielā 51 un K. Ukstiņa ielā 17/23.

 

Profesionālā pilnveides izglītība

Piedāvājam apmācību sekojošās profesionālās pilnveides mācību programmās:

 • Ēdināšanas pakalpojumi – Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā (160 stundas)
 • Ēdināšanas pakalpojumi – Ievads ēdienu gatavošanā (160 stundas)