Konferences un semināri

23.maijā  PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” rīkotajā seminārā “Speciālistu sagatavošana enerģētikas nozarei – problēmas un risinājumi” tikās  Enerģētikas nacionālās ekspertu padomes (ENEP) pārstāvji , enerģētikas jomas uzņēmēji un elektriķu specialitātes 4.kursa audzēkņi un viņu pedagogi.  

Seminārā piedalījās uzņēmumu “Liepājas metalurgs”, “Lauma Fabrics”, “Liepājas enerģija”, “Kesto”, “Elnetworks” un Liepājas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji.

Uzrunājot klātesošos, Liepājas Valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts izteica gandarījumu, ka seminārs ir loģisks turpinājums 15.martā notikušajai konferencei “Kvalitatīvs speciālists – viens no uzņēmuma veiksmes garantiem”. Direktors aicināja klātesošos aplūkot profesionālās izglītības problēmas un iespējas enerģētiķu sagatavošanā, kontekstā globāli izvērtējot reģiona attīstības iespējas. A. Ruperts izteica pārliecību, ka diskusijas rezultātā ir iespējams atrast optimālākās turpmākās sadarbības iespējas.

ENEP pārstāvis Māris Kalniņš iepazīstināja klātesošos ar enerģētiķu nozares ekspertu padomi. To veido trīs puses:
– darba devēji (kurus pārstāv Latvijas Darba devēju konfederācija)
– darba ņēmēji (pārstāv arodorganizācija “Latvijas elektriskie tīkli”)
– valsts puse (pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija)

ENEP viena gada darbības laikā ir paveikts enerģētikas nozares izpētes darbs, izveidotas profesiju kartes, kas ir jaunu izglītības programmu izstrādes pamatā.

Tehnikuma speciālisti iepazīstināja ar esošo materiāltehnisko bāzi, vienlaikus informējot par modernu tehnoloģiju nepieciešamību.

Uzņēmējiem ir pārliecība, ka PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” sagatavotie elektriķi kā speciālisti ir nepieciešami Liepājas un visa Kurzemes reģiona uzņēmumos. Turpmākajā tehnikuma darbībā vēlams dažādot izglītības programmu piedāvājumu enerģētikas jomas specialitātēs. Latvijas tirgus vajadzībām ir svarīgs plaša profila speciālists. Izglītības iestādei jāstrādā, lai sagatavotu ar pašiniciatīvu apveltītus jaunus cilvēkus, kuri pēc skolas beigšanas spēj specializēties kādā enerģētikas nišā. Mācot šauras specializācijas speciālistus, viņu konkurētspēja darba tirgū tiek ierobežota.

Kā problēmu uzņēmēji akcentē neskaidrības valsts attīstības plānošanā, jo šajā pārmaiņu vidē nav iespējams plānot uzņēmumu attīstību, ne investēt izglītībā, ja nav iespējams prognozēt, kādi speciālisti uzņēmumos būs vajadzīgi nākotnē.

Kopīga Liepājas darba devēju problēma ir paaudžu maiņa uzņēmumos, kas veido akūtu vajadzību pēc jauniem speciālistiem tautsaimniecībai svarīgās nozarēs. Vidējais pašreiz nozarē nodarbināto vecums ir 50-60 gadi. Elektriķa profesija ir un būs pieprasīta darba tirgū. Uzņēmēji pat ir gatavi ar stipendiju palīdzību materiāli stimulēt motivētākos audzēkņus, kuri pēc tam paliktu strādāt uzņēmumā. Pēc uzņēmēju ieteikuma tehnikums ar nākamo mācību gadu nodrošinās elektriķu profesijas audzēkņiem papildu apmācību, lai viņi vienlaicīgi ar kvalifikācijas iegūšanu saņemtu A elektrodrošības grupu. Tas veicinās elektriķu darba gaitu uzsākšanu.

Semināra noslēgumā dalībnieki vienojās par galvenajiem lēmumiem:

1. Liepājas uzņēmumos ir un būs vajadzīgi plaša profila enerģētikas nozares speciālisti, tāpēc ir jāpaplašina izglītības programmu piedāvājums un jāturpina sagatavot nepieciešamos speciālistus.

2. Darba devēji ir gatavi atbalstīt tehnikumu ar prakses vietām, ar speciālistu konsultācijām, ar stipendijām elektriķu profesijas spējīgākajiem audzēkņiem.

3. Uzņēmēji aicina atbalstīt materiāltehniskās bāzes sakārtošanu Profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Valsts tehnikums,” izvirzot Profesionālās izglītības kompetences centru „Liepājas Valsts tehnikums” ERAF finansējuma saņemšanai.


15. martā Liepājas Valsts tehnikumā notika Liepājas Domes un PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” rīkotā konference „Kvalitatīvs speciālists – viens no uzņēmuma veiksmes garantiem”, lai diskutētu par profesionālās izglītības nozīmību Liepājā, jauno speciālistu sagatavošanas kvalitāti atbilstoši reģiona uzņēmumu prasībām.

Konferencē piedalījās Liepājas Valsts tehnikuma mācību spēki un audzēkņi, pilsētas uzņēmēji, Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, priekšsēdētāja vietnieki Silva Golde un Gunārs Ansiņš, Domes attīstības pārvaldes, Liepājas Izglītības pārvaldes, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.

Atklājot konferenci, Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks uzsvēra, ka tāpat kā dabā, arī tehnikumā reizē ar pavasara atmodu sācies jauns attīstības periods. Mērs pauda gandarījumu, ka konferencē piedalās arī pilsētas vadošo uzņēmumu pārstāvji, jo kadri izšķir visu un ir viens no uzņēmumu veiksmes garantiem. Sesks atgādināja, ka Liepāja joprojām ir nozīmīgākais rūpniecības centrs ārpus Rīgas, svarīgi pilsētā attīstīt arī loģistikas, tūrisma, kultūras un izglītības jomas, kur būs nepieciešami labi un zinoši speciālisti.

„Tāpēc šobrīd ir īstais brīdis likt pamatus jauniem plāniem, lai varētu piesaistīt ievērojamus Eiropas struktūrfondu resursus un izveidot Liepājā tādu profesionālo skolu, kāda vēl nav bijusi, teica mērs.

Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde uzsvēra, ka IZM vajadzēja rīkoties mazliet savādāk ES struktūrfondu sadalē, finansējumu ieguldot lielajos profesionālās izglītības centros, kur ieguvums būtu pēc iespējas vairāk audzēkņiem . Golde arī atzinīgi vērtēja IZM ministra Roberta Ķīļa rīcību, apturot ES fondu finansējumu, jo tā sadalījums nebija taisnīgs. „Cerams, ka projektu vērtēšanas nākošā kārta būs precīza un efektīva, jo būtu prātīgi investēt pirmām kārtām lielajos centros, kāds ir arī Liepājas Valsts tehnikums, lai ieguvums būtu pēc iespējas vairāk audzēkņiem”, teica Golde.

Domes attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis informēja konferences dalībniekus par Liepājas pilsētas attīstības tendencēm un jaunu speciālistu pieprasījumu dažādās nozarēs.

Konferences otrajā daļā notika Liepājas uzņēmumu pārstāvju diskusijas darba grupās ar nozaru ekspertu padomju un asociāciju pārstāvjiem par profesionālās izglītības iestādes un darba devēju sadarbības modeļiem.

Konferences noslēgumā visi dalībnieki nobalsoja par:

  1. Ciešāku sadarbību informācijas apmaiņā,
  2. Ciešāku uzņēmēju iesaisti mācību programmu veidošanā un Konsultatīvās padomes darbā, Liepājas uzņēmēju interešu aizstāvēšanu nozaru asociācijās.

Sadarbībā ar nozaru ekspertiem top Liepājas Valsts tehnikuma nākotnes stratēģija

Diskusijā piedalījās Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, Attīstības pārvaldes un Izglītības pārvaldes speciālisti, Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” pārstāvji, Latvijas Darba devēju konfederācijas profesionāļi, Valsts Izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības attīstības nodaļas vadītāja Elīna Purmale – Baumane, kā arī nozaru eksperti. Diskusijas vadītājs LVT direktors A. Ruperts izteica gandarījumu par nozaru ekspertu atsaucību.

Pasākumā laikā ar videokonferences starpniecību no Liepājas viesus Rīgā uzrunāja Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietniece S. Golde. Viņa uzsvēra, ka šī ir ievaddiskusija konferencei, kas plānota 15. martā, atzīmējot tehnikuma atjaunošanas pirmo gadadienu. Uz konferenci aicinās Liepājas pilsētas un reģiona darba devējus, kā arī nozaru ekspertus, lai turpinātu uzsāktās sarunas par to, kas tiek sagaidīts no profesionālās izglītības kompetences centriem un kas veicinātu kvalificēta darbaspēka sagatavošanu.

Mašīnbūves un Metālapstrādes rūpniecības asociācijas vadītājs Andis Lejiņš atzīmēja, ka Liepāja ir nozīmīgs Baltijas jūras reģiona attīstības centrs un, gatavojot speciālistus, ir svarīgs pašvaldības atbalsts. A. Lejiņš ierosināja apsvērt jautājumu par trīspusēju sadarbības līgumu slēgšanu starp pašvaldībām, nozaru asociācijām un izglītības iestādēm, akcentējot profesionālās izglītības nozīmi reģiona attīstībā. Enerģētikas nozares konsultants darba devēju satura jautājumos Māris Kalniņš vērsa uzmanību uz to, ka Kurzeme būs atjaunojamo energoresursu līderis un būs nepieciešami kompetenti speciālisti nozares attīstībā. Lai šādus speciālistus sagatavotu, jāveido spēcīga materiāli tehniskā bāze un jāpiesaista kvalificēti mācībspēki – praktiķi no uzņēmumiem. Runājot par nākotni, A. Ruperts prezentēja LVT stratēģiju, kurā akcentēja šādas prioritātes:

1.    Tirgus un uzņēmējdarbības vides monitorings;
2.    Jaunu izglītības programmu un tālākizglītības programmu izstrāde;
3.    Operatīva mācību grupu koriģēšana, atbilstoši tirgus vajadzībām;
4.    Materiāli tehniskās bāzes pilnveide un uzlabošana;
5.    Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana.

Diskusijas noslēgumā S. Golde izteica novēlējumu attīstīt dialogu starp darba devējiem un izglītotājiem, lai Latvijas profesionālā izglītība būtu moderna un darba tirgus prasībām atbilstoša.

Precentācija


13.decembrī tehnikuma aktu zālē, Ventspils ielā 51 “Eirope Direct” informācijas centrs sadarbībā ar PIKC ” Liepājas Valsts tehnikums” organizēja semināru ” Laba un slikta reklāma Tavā uzņēmumā”. Seminārā tika apskatīti reklāmas veidi un to iespaids uz uzņēmējdarbību. Seminārā piedalījās tehnikuma audzēkņi un citi interesenti.
Semināra lektore – Kristīne Saldūksne, Nordic Film Producion producente.