Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN (euro)

1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1. izglītojamiem vieta mēnesī 8,54 0,00* 8,54
1.2. izglītojamiem ārpus mācību laika (vasarā) vieta mēnesī 30,00 0,00* 30,00
1.3. gultas vietas īre izglītojamiem, kas mācās citā mācību iestādē vieta mēnesī 26,79 3,21*** 30,00
1.4. veļas mašīnas izmantošana (izglītojamiem) viena mazgāšana 0,83 0,17 1,00
1.5. kabeļtelevīzijas pieslēgumu izmantošana (izglītojamiem) viensmēnesis 2,48 0,52 3,00
1.6. gultas vietas īrecitām personām vieta diennaktī 6,25 0,75*** 7,00
1.7. gultas vietas īre (ilgāk par 10 dienām)  citām personām, sākot ar pirmo diennakti vieta diennaktī 4,46 0,54*** 5,00
2. Kancelejas pakalpojumi izglītojamiem
2.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,00** 0,07
2.2. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,00** 0,10
2.3. brošēšana ar spirāli viena vienība 0,58 0,00** 0,58
2.4. izdruka (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,00** 0,07
2.5. arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana
2.5.1. arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā viena vienība 2,85 0,00** 2,85
2.5.2. izziņas izsniegšana viena vienība 2,13 0,00** 2,13
2.6. ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izsniegšana viena vienība 1,42 0,00** 1,42
3. Citi pakalpojumi
3.1. telpu noma semināriem un citiem pasākumiem 1 m² stundā 0,25 0,05 0,30
3.2. Sporta zāles izmantošana Viena stunda 16,53 3,47 20,00
3.3. Aktu zāles izmantošana Viena stunda 14,88 3,12 18,00

Piezīmes.

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 25.punkta “a” apakšpunktu.

** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu.

*** Tiek piemērota samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme 12 % apmērā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta desmito daļu.