ERAF

ERAF

Periods: 01.04. – 30.04.2014.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” šajā periodā ir noslēdzis līgumus ar apakšuzņēmējiem par darbu veikšanu objektos:

 • SIA „UPTK” – Vānes ielā 4, Liepājā nojaukšanas darbiem – blokā A, blokā B, blokā C (pagrabstāvs, 1., 2., 3., 4.stāvs), būvkonstrukcijas darbiem – blokā A, blokā B, blokā C (pagrabstāvs, 1., 2., 3., 4.stāvs);
 • SIA „Lauvas būve” – Ventspils ielā 51, Liepājā demontāžas darbi blokā C, blokā D.

Izpildītie darbi

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente – Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

11,68

11,68

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

56,58

56,58

darbnīcu korpusā blokā – B

6,08

6,08

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

6,43

15,63

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

73,90

74,65

darbnīcu korpusā blokā – B

72,31

95,76

mācību korpusā blokā – C

68,83

68,83

skolas savienojošā daļā blokā – D

24,39

40,33

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

0,29

2,65

mācību korpusā blokā C

0,21

1,89

skolas savienojošā daļā blokā – D

0,34

3,03

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

1,98%

1,98%

darbnīcu korpusā blokā – B

1,88%

1,88%

mācību korpusā blokā – C

4,44%

4,44%

skolas savienojošā daļā blokā – D

3,33%

3,33%

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

1,68%

1,68%

mācību korpusā blokā – C

1,77%

1,77%

skolas savienojošā daļā blokā – D

1,73%

1,73%

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

1,36%

1,36%

darbnīcu korpusā blokā – B

1,86%

1,86%

mācību korpusā blokā – C

2,23%

2,23%

skolas savienojošā daļā blokā – D

1,09%

1,09%

Ventilācija:

mācību korpusā blokā – C

0,12

0,12

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

3,88

12,95

Nojaukšanas darbi

18,63

26,99

Apkure

0,19

1,69

Iekšējie UK tīkli

1,04

1,04

Ventilācija

0,26

0,26

[Gallery not found]

ERAF

Periods: 26.02. – 31.03.2014.

Būvniecības darbi objektos tika uzsākti 2014.gada 26.februārī. Ģenerāluzņēmējs -pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” ir noslēdzis līgumus ar apakšuzņēmējiem par darbu veikšanu objektos:

· SIA „Vega 1” – ventilācijas, apkures, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un siltummezglu izbūves darbi;

· SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” – iekšējo un ārējo elektrotīklu izbūves darbi;

· SIA „MK Būvniecība” – demontāžas darbi dienesta viesnīcā Ventspils ielā 51A;

· SIA „Mūrnieks” –Ventspils ielā 51, demontāžas darbi darbnīcu blokā (A) un blokā (B).

Izpildītie darbi

Veicamie darbi Izpilde, %
2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi, t.sk.: 9
teritorijas apsardzes izdevumi
pagaidu būvlaukuma nožogojuma ierīkošana
būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana
ugunsdzēsības stenda izgatavošana, uzstādīšana
Nojaukšanas darbi:
darbnīcu korpusā blokā – A 1
darbnīcu korpusā blokā – B 23
skolas savienojošā daļā blokā – D 16
Apkure:
darbnīcu korpusā blokā A un B 2
mācību korpusā blokā C 2
skolas savienojošā daļā blokā – D 3
3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Liepājā, Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi, t.sk.: 10
teritorijas apsardzes izdevumi
pagaidu būvlaukuma nožogojuma ierīkošana
būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana
ugunsdzēsības stenda izgatavošana, uzstādīšana
Nojaukšanas darbi 8
Apkure 2

Ēku rekonstrukcijas laikā autoruzraudzības darbus veic AS “UPB”, pamatojoties uz 2013.gada 25.februārī noslēgtajiem autoruzraudzības līgumiem (Nr.1.48.5/5, 1.48.5/6, 1.48.5/7). Būvuzraudzības darbus veic SIA „Fabrum” (līgums Nr.10.48.5/1 no13.02.2014.).

Pašlaik turpinās demontāžas darbi mācību un darbnīcu korpusos Ventspils ielā 51 un dienesta viesnīcā Ventspils ielā 51A.

[Gallery not found]

ERAF

Būvnieki saņem tehnikuma atslēgas

2014.gada 25.februārī PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts un Pilnsabiedrības „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” pārstāvis – būvdarbu vadītājs Edgars Briedis parakstīja nodošanas  – pieņemšanas aktus par skolas ēkas, mācību un ražošanas korpusa Ventspils ielā 51, dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A un praktisko apmācību korpusu Vānes ielā 4, Liepājā nodošanu un pieņemšanu būvdarbu izpildei. Simboliski tika nodotas arī ēku atslēgas.

Būvniecība norisināsies  3 kārtās:
1.kārta: skolas ēkas, mācību un ražošanas korpusa Ventspils ielā 51, Liepājā un praktisko apmācību korpusu Vānes ielā 4, Liepājā, rekonstrukcija;
2.kārta: dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A, Liepājā, rekonstrukcija;
3.kārta: mācību korpusa Vānes ielā 4, Liepājā, rekonstrukcija.

Būvdarbu ilgums 15 mēneši. Būvniecībai plānotās izmaksas – 14 317 437,01 euro.  Projekta kopējās izmaksas 18 807 941 euro, t.sk. ERAF finansējums – 16 174 829,26 euro, valsts finansējums – 2 633 111,74 euro.

Mācību process šobrīd ir pārkārtots. Daļa vispārizglītojošo priekšmetu joprojām tiek apgūti Vānes ielas 4 mācību korpusā, drēbnieki un tērpu stila speciālisti savas zināšanas un prasmes apgūst Ziemeļu ielā 19, LSEZ SIA „Lauma Fabrics” ēkā. Savukārt tehnisko specialitāšu audzēkņi savas praktiskās iemaņas pilnveido Kl. Ukstiņa ielas 17/23 darbnīcās. Ukstiņa ielas ēku kompleksā tiek pasniegti arī daļa no vispārizglītojošajiem un biznesa un pakalpojumu nodaļas speciālajiem priekšmetiem. Šeit tuvākos 15 mēnešu atradīsies arī tehnikuma administrācija. 

Būvdarbi tiks veikti ERAF projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts”, id.Nr.3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/009 ietvaros.

[Gallery not found]

ERAF

Solis tuvāk tehnikuma rekonstrukcijas un modernizācijas uzsākšanai

13. februārī Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) „Liepājas Valsts tehnikums” parakstīja līgumu ar SIA „Fabrum” par būvuzraudzības veikšanu ERAF projektā „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts”.

Līgumu no PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” puses parakstīja direktora pienākumu izpildītāja Ilze Kupše  SIA „ Fabrum”  vārdā –Alvis Krauklis.

Līdz ar līguma parakstīšanu tehnikums var sniegt dokumentus Liepājas pilsētas Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai un būvniecības process varēs sākties.

Projekts paredz uzlabot PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu īstenošanai, uzlabot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko mācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošināt kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru. Tehnikums tiks pielāgots personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2015. gada 31. augustam.

[Gallery not found]

ERAF

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums”  

infrastruktūras attīstības projekts

 id.Nr. 3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/009

Fonda nosaukums                    Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Aktivitāte                                     3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un    infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”

Vienošanās Nr.                          2014/0006/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/009

Projekta īstenošanas laiks         25.02.2013. – 31.08.2015.

 

Projekta mērķis ir uzlabot Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu  īstenošanai, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Mērķi paredzēts sasniegt, uzlabojot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko apmācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošinot kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru.

Tādējādi projekta īstenošana nodrošinās Eiropas Savienības darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projektā plānotās aktivitātes un to ietvaros sasniedzamie rezultāti:

 • Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde – tiks aprīkotas izglītības iestādes telpas – mācību, dabaszinību kabineti un mācību klases, bibliotēka ar mūsdienīgām iekārtām, aprīkojumu, t.sk. nepieciešamo IKT aprīkojumu un mēbelēm.
 • Ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija – tiks veikta mācību korpusu, darbnīcu korpusu Ventspils ielā 51 un Vānes ielā 4 un dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A rekonstrukcija.
 • Tehniskā projekta izstrāde – ir veikta tehniskā projekta izstrāde atbilstoši noslēgtajam līgumam.
 • Būvuzraudzība – Tiks veikta atbilstoša būvniecības procesa būvuzraudzība atbilstoši noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem.
 • Autoruzraudzība – Tiks veikta atbilstoša autoruzraudzība atbilstoši noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem.

ERAF projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts” kopējās izmaksas 18 807 941 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 16 174 829,26 EUR (86% ), valsts finansējums – 2 633 111,74 EUR (14%).

Mācību un darbnīcu ēku korpusi (PDF)


ERAF

Ar ERAF atbalstu modernizēs Liepājas Valsts tehnikuma infrastruktūru

30. janvārī Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) „Liepājas Valsts tehnikums” noslēdza vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā. Tas nozīmē, ka līdzekļi ir piešķirti un PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” ir gatavs tos apgūt.

Vienošanos no PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” puses parakstīja direktors Agris Ruperts, VIAA vārdā – VIAA direktora vietniece Eiropas Savienības programmu un finanšu jautājumos – Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktore Elita Zondaka. Pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa un valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore Gunta Arāja.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 807 941 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 16 174 829.26 eiro (86%) un nacionālais līdzfinansējums 2 633 111.74 eiro (14%).

Projekta īstenošanas gaitā ir plānots uzlabot PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu īstenošanai, uzlabot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko mācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošināt kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru. Iestāde tiks pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2015. gada 31. augustam.

[Gallery not found]

Iepriecinoša ziņa

No Izglītības un zinātnes Struktūrfondu departementa saņemts uzaicinājums iesniegt papildu projekta iesniegumu 3.1.1.1. aktivitātes ietvaros. Profesionālas izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu maksimālā kopsumma ir 1 629 365 lati, kas apstiprināta ar ministrijas 2011. gada 25. oktobra lēmumu Nr.173 “Par Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju grozījumu saskaņošanu un finansējuma apmēra apstiprināšanu”.


Tehnikumā pašlaik tiek realizēti 4 ERAF projekti:

 • „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas Liepājā, Ventspils ielā 51  renovācija”, id. Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/020
  Projekta budžets: 943 076 LVL, t.sk. ERAF finansējums 811044 LVL
 • „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma galvenās mācību un praktisko nodarbību nodaļas Liepājā, Ventspils ielā 51, mācību ēku rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija”, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/023
  Projekta budžets: 1 345 933 LVL, t.sk. ERAF finansējums 1157501 LVL
 •  „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma Būvniecības, metālapstrādes un kokapstrādes specialitāšu aprīkojuma modernizācija”, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/024
  Projekta budžets: 264 726 LVL, t.sk. ERAF finansējums 227663 LVL
 •  „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma tehnisko specialitāšu nodaļas Liepājā, Vānes ielā 4, mācību ēku rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/028
  Projekta budžets: 1 321 986 LVL, t.sk. ERAF finansējums 1136906 LVL

Kopējais ERAF finansiālais atbalsts:  3 333 120 LVL

ERAF

Būvnieki saņem tehnikuma atslēgas

2014.gada 25.februārī PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts un Pilnsabiedrības „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” pārstāvis – būvdarbu vadītājs Edgars Briedis parakstīja nodošanas  – pieņemšanas aktus par skolas ēkas, mācību un ražošanas korpusa Ventspils ielā 51, dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A un praktisko apmācību korpusu Vānes ielā 4, Liepājā nodošanu un pieņemšanu būvdarbu izpildei. Simboliski tika nodotas arī ēku atslēgas.

Būvniecība norisināsies  3 kārtās:
1.kārta: skolas ēkas, mācību un ražošanas korpusa Ventspils ielā 51, Liepājā un praktisko apmācību korpusu Vānes ielā 4, Liepājā, rekonstrukcija;
2.kārta: dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A, Liepājā, rekonstrukcija;
3.kārta: mācību korpusa Vānes ielā 4, Liepājā, rekonstrukcija.

Būvdarbu ilgums 15 mēneši. Būvniecībai plānotās izmaksas – 14 317 437,01 euro.  Projekta kopējās izmaksas 18 807 941 euro, t.sk. ERAF finansējums – 16 174 829,26 euro, valsts finansējums – 2 633 111,74 euro.

Mācību process šobrīd ir pārkārtots. Daļa vispārizglītojošo priekšmetu joprojām tiek apgūti Vānes ielas 4 mācību korpusā, drēbnieki un tērpu stila speciālisti savas zināšanas un prasmes apgūst Ziemeļu ielā 19, LSEZ SIA „Lauma Fabrics” ēkā. Savukārt tehnisko specialitāšu audzēkņi savas praktiskās iemaņas pilnveido Kl. Ukstiņa ielas 17/23 darbnīcās. Ukstiņa ielas ēku kompleksā tiek pasniegti arī daļa no vispārizglītojošajiem un biznesa un pakalpojumu nodaļas speciālajiem priekšmetiem. Šeit tuvākos 15 mēnešu atradīsies arī tehnikuma administrācija. 

Būvdarbi tiks veikti ERAF projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts”, id.Nr.3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/009 ietvaros.

[Gallery not found]

ERAF

Solis tuvāk tehnikuma rekonstrukcijas un modernizācijas uzsākšanai

13. februārī Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) „Liepājas Valsts tehnikums” parakstīja līgumu ar SIA „Fabrum” par būvuzraudzības veikšanu ERAF projektā „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts”.

Līgumu no PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” puses parakstīja direktora pienākumu izpildītāja Ilze Kupše  SIA „ Fabrum”  vārdā –Alvis Krauklis.

Līdz ar līguma parakstīšanu tehnikums var sniegt dokumentus Liepājas pilsētas Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai un būvniecības process varēs sākties.

Projekts paredz uzlabot PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu īstenošanai, uzlabot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko mācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošināt kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru. Tehnikums tiks pielāgots personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2015. gada 31. augustam.

[Gallery not found]

ERAF

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums”  

infrastruktūras attīstības projekts

 id.Nr. 3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/009

Fonda nosaukums                    Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Aktivitāte                                     3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un    infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”

Vienošanās Nr.                          2014/0006/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/009

Projekta īstenošanas laiks         25.02.2013. – 31.08.2015.

 

Projekta mērķis ir uzlabot Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu  īstenošanai, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Mērķi paredzēts sasniegt, uzlabojot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko apmācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošinot kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru.

Tādējādi projekta īstenošana nodrošinās Eiropas Savienības darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projektā plānotās aktivitātes un to ietvaros sasniedzamie rezultāti:

 • Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde – tiks aprīkotas izglītības iestādes telpas – mācību, dabaszinību kabineti un mācību klases, bibliotēka ar mūsdienīgām iekārtām, aprīkojumu, t.sk. nepieciešamo IKT aprīkojumu un mēbelēm.
 • Ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija – tiks veikta mācību korpusu, darbnīcu korpusu Ventspils ielā 51 un Vānes ielā 4 un dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A rekonstrukcija.
 • Tehniskā projekta izstrāde – ir veikta tehniskā projekta izstrāde atbilstoši noslēgtajam līgumam.
 • Būvuzraudzība – Tiks veikta atbilstoša būvniecības procesa būvuzraudzība atbilstoši noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem.
 • Autoruzraudzība – Tiks veikta atbilstoša autoruzraudzība atbilstoši noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem.

ERAF projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts” kopējās izmaksas 18 807 941 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 16 174 829,26 EUR (86% ), valsts finansējums – 2 633 111,74 EUR (14%).

Mācību un darbnīcu korpusi (PDF)


ERAF

Ar ERAF atbalstu modernizēs Liepājas Valsts tehnikuma infrastruktūru

30. janvārī Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) „Liepājas Valsts tehnikums” noslēdza vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā. Tas nozīmē, ka līdzekļi ir piešķirti un PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” ir gatavs tos apgūt.

Vienošanos no PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” puses parakstīja direktors Agris Ruperts, VIAA vārdā – VIAA direktora vietniece Eiropas Savienības programmu un finanšu jautājumos – Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktore Elita Zondaka. Pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa un valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore Gunta Arāja.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 807 941 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 16 174 829.26 eiro (86%) un nacionālais līdzfinansējums 2 633 111.74 eiro (14%).

Projekta īstenošanas gaitā ir plānots uzlabot PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu īstenošanai, uzlabot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko mācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošināt kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru. Iestāde tiks pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2015. gada 31. augustam.

[Gallery not found]

Iepriecinoša ziņa

No Izglītības un zinātnes Struktūrfondu departementa saņemts uzaicinājums iesniegt papildu projekta iesniegumu 3.1.1.1. aktivitātes ietvaros. Profesionālas izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu maksimālā kopsumma ir 1 629 365 lati, kas apstiprināta ar ministrijas 2011. gada 25. oktobra lēmumu Nr.173 “Par Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju grozījumu saskaņošanu un finansējuma apmēra apstiprināšanu”.


Tehnikumā pašlaik tiek realizēti 4 ERAF projekti:

 • „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas Liepājā, Ventspils ielā 51  renovācija”, id. Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/020
  Projekta budžets: 943 076 LVL, t.sk. ERAF finansējums 811044 LVL
 • „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma galvenās mācību un praktisko nodarbību nodaļas Liepājā, Ventspils ielā 51, mācību ēku rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija”, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/023
  Projekta budžets: 1 345 933 LVL, t.sk. ERAF finansējums 1157501 LVL
 •  „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma Būvniecības, metālapstrādes un kokapstrādes specialitāšu aprīkojuma modernizācija”, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/024
  Projekta budžets: 264 726 LVL, t.sk. ERAF finansējums 227663 LVL
 •  „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma tehnisko specialitāšu nodaļas Liepājā, Vānes ielā 4, mācību ēku rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/028
  Projekta budžets: 1 321 986 LVL, t.sk. ERAF finansējums 1136906 LVL

Kopējais ERAF finansiālais atbalsts:  3 333 120 LVL

ERAF

Periods: 01.10. – 31.10.2014.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4.42

34.91

Nojaukšanas darbi:  

darbnīcu korpusā blokā – A

2.74

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

93.72

mācību korpuss – blokā C

0.00

38.43

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – B

3.42

90.22

Ventilācija:

mācību korpuss – blokā C

4.12

35.72

Iekšējie UK tīkli:

mācību korpuss – blokā C

10.39

13.86

Siltummezgli:

mācību korpuss – blokā C

15.56

84.91

Apkure:

mācību korpuss – blokā C

0.37

16.77

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4.68

39.22

Nojaukšanas darbi:    

darbnīcu korpusā blokā – A

6.01

98.05

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

95.76

mācību korpusā blokā – C

2.90

88.36

skolas savienojošā daļā blokā – D

5.93

85.28

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

9.92

54.80

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – B

16.19

17.21

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

25.87

31.24

mācību korpusā blokā C

3.70

18.66

skolas savienojošā daļā blokā – D

23.68

31.51

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.45

5.36

darbnīcu korpusā blokā – B

28.39

32.13

mācību korpusā blokā – C

6.65

12.22

skolas savienojošā daļā blokā – D

15.28

27.32

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.00

1.86

mācību korpusā blokā – C

0.00

32.30

skolas savienojošā daļā blokā – D

21.60

37.42

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

9.98

11.73

darbnīcu korpusā blokā – B

10.36

25.06

mācību korpusā blokā – C

3.47

16.24

skolas savienojošā daļā blokā – D

5.76

12.36

Ventilācija:

mācību korpusā blokā – C

0.06

13.56

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4.06

38.69

Nojaukšanas darbi

3.37

95.67

Sienas

0.00

19.88

Apdares darbi

0.53

3.57

Apkure

0.00

4.81

Iekšējie UK tīkli

3.00

5.08

Iekšējie EL tīkli

2.53

27.53

Ventilācija

5.35

26.47

[Gallery not found]

ERAF

Periods: 01.09. – 30.09.2014.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4.45

30.49

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

97.26

darbnīcu korpusā blokā – B

13.43

93.72

mācību korpuss – blokā C

7.92

38.43

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – B

48.48

86.80

Ventilācija:

mācību korpuss – blokā C

15.91

31.60

Iekšējie UK tīkli:

mācību korpuss – blokā C

0.00

3.48

Siltummezgli:

mācību korpuss – blokā C

25.79

69.35

Apkure:

mācību korpuss – blokā C

3.63

16.40

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

3.81

34.54

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

92.04

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

95.76

mācību korpusā blokā – C

2.23

85.46

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

79.36

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

2.12

44.89

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.02

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

1.69

5.37

mācību korpusā blokā C

8.28

14.96

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

7.83

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

3.91

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

3.74

mācību korpusā blokā – C

0.00

5.57

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

12.04

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.00

1.86

mācību korpusā blokā – C

30.33

32.30

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

15.82

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.38

1.75

darbnīcu korpusā blokā – B

12.85

14.70

mācību korpusā blokā – C

0.95

12.77

skolas savienojošā daļā blokā – D

1.11

6.60

Ventilācija:

mācību korpusā blokā – C

0.06

13.50

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4 .25

34.62

Nojaukšanas darbi

4.40

92.29

Sienas

2.72

19.88

Apdares darbi

1.09

3.04

Apkure

0.17

4.81

Iekšējie UK tīkli

0.00

2.08

Iekšējie EL tīkli

3.12

25.00

Ventilācija

6.36

21.12

[Gallery not found]

ERAF

Periods: 01.08. – 31.08.2014.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija

Vānes ielā 4

Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

3.28

26.04

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

97.26

darbnīcu korpusā blokā – B

11.33

80.29

mācību korpuss – blokā C

0.00

30.51

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

33.05

Ventilācija:

mācību korpuss – blokā C

2.12

15.69

Iekšējie UK tīkli:

mācību korpuss – blokā C

0.00

3.48

Siltummezgli:

mācību korpuss – blokā C

17.62

43.55

Apkure:

mācību korpuss – blokā C

5.40

12.77

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

3.73

30.73

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

92.04

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

95.76

mācību korpusā blokā – C

2.23

85.46

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

79.36

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

16.06

42.77

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.02

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

0.00

3.68

mācību korpusā blokā C

1.51

6.68

skolas savienojošā daļā blokā – D

4.47

7.83

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.61

3.91

darbnīcu korpusā blokā – B

1.68

3.74

mācību korpusā blokā – C

0.70

5.57

skolas savienojošā daļā blokā – D

8.54

12.04

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.00

1.86

mācību korpusā blokā – C

0.00

1.97

skolas savienojošā daļā blokā – D

1.33

15.82

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

1.36

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.86

mācību korpusā blokā – C

2.91

11.82

skolas savienojošā daļā blokā – D

2.51

5.49

Ventilācija:

mācību korpusā blokā – C

0.05

13.44

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4.22

30.37

Nojaukšanas darbi

4.88

87.89

Sienas

7.15

17.16

Apdares darbi

0.00

1.95

Apkure

0.40

4.64

Iekšējie UK tīkli

0.57

2.08

Iekšējie EL tīkli

2.42

21.88

Ventilācija

11.05

14.76

[Gallery not found]

ERAF

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

Periods: 01.07. – 31.07.2014.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4.63

22.22

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

9.54

97.26

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

68.96

mācību korpuss – blokā C

14.23

30.51

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – B

23.77

33.05

Ventilācija:

mācību korpuss – blokā C

13.31

13.56

Iekšējie UK tīkli:

mācību korpuss – blokā C

0.00

3.48

Siltummezgli:

mācību korpuss – blokā C

24.68

25.94

Apkure:

mācību korpuss – blokā C

4.54

7.37

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4.19

27.00

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

7.29

92.04

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

95.76

mācību korpusā blokā – C

2.25

83.23

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

79.36

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

4.85

26.70

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.02

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

0.00

3.68

mācību korpusā blokā C

0.00

5.16

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

3.36

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

2.30

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

2.06

mācību korpusā blokā – C

0.00

4.88

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

3.50

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.00

1.86

mācību korpusā blokā – C

0.00

1.97

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

14.50

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

1.36

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.86

mācību korpusā blokā – C

1.85

8.91

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.21

2.99

Ventilācija:

mācību korpusā blokā – C

13.01

13.40

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4.28

26.15

Nojaukšanas darbi

22.66

83.01

Sienas

2.40

10.01

Apdares darbi

0.88

1.95

Apkure

0.00

4.24

Iekšējie UK tīkli

0.00

1.51

Iekšējie EL tīkli

3.39

19.46

Ventilācija

2.93

3.71

[Gallery not found]

ERAF

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts
Periods: 01.06. – 30.06.2014.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

3.00

17.59

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

87.72

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

68.96

mācību korpuss – blokā C

0.00

16.28

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – B

23.77

33.05

Ventilācija:

mācību korpuss – blokā C

0.09

0.25

Iekšējie UK tīkli:

mācību korpuss – blokā C

0.00

3.48

Siltummezgli:

mācību korpuss – blokā C

0.00

1.26

Apkure:

mācību korpuss – blokā C (1. un 2.stāvs)

0.74

0.74

mācību korpuss – blokā C (3. un 4.stāvs)

2.31

2.31

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

3.31

22.81

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

7.10

84.75

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

95,76

mācību korpusā blokā – C

0.00

80.98

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.35

79.36

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

10.76

21.85

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.02

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

0.00

3.68

mācību korpusā blokā C

1.66

5.16

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

3,36

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

2.30

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

2.06

mācību korpusā blokā – C

0.00

4.88

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

3.50

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.00

1.86

mācību korpusā blokā – C

0.00

1.97

skolas savienojošā daļā blokā – D

12.57

14.50

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

1.36

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.86

mācību korpusā blokā – C

4.30

7.07

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.73

2.78

Ventilācija:

mācību korpusā blokā – C

0.27

0.39

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4.30

21.87

Nojaukšanas darbi

1.86

60.35

Sienas

6.53

7.61

Apdares darbi

0.92

1.07

Apkure

1.38

4.24

Iekšējie UK tīkli

0.00

1.51

Iekšējie EL tīkli

10.32

16.07

Ventilācija

0.51

0.78


ERAF

Periods: 01.04. – 30.04.2014.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” šajā periodā ir noslēdzis līgumus ar apakšuzņēmējiem par darbu veikšanu objektos:

 • SIA „UPTK” – Vānes ielā 4, Liepājā nojaukšanas darbiem – blokā A, blokā B, blokā C (pagrabstāvs, 1., 2., 3., 4.stāvs), būvkonstrukcijas darbiem – blokā A, blokā B, blokā C (pagrabstāvs, 1., 2., 3., 4.stāvs);
 • SIA „Lauvas būve” – Ventspils ielā 51, Liepājā demontāžas darbi blokā C, blokā D.

Izpildītie darbi

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente – Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

11,68

11,68

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

56,58

56,58

darbnīcu korpusā blokā – B

6,08

6,08

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

6,43

15,63

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

73,90

74,65

darbnīcu korpusā blokā – B

72,31

95,76

mācību korpusā blokā – C

68,83

68,83

skolas savienojošā daļā blokā – D

24,39

40,33

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

0,29

2,65

mācību korpusā blokā C

0,21

1,89

skolas savienojošā daļā blokā – D

0,34

3,03

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

1,98%

1,98%

darbnīcu korpusā blokā – B

1,88%

1,88%

mācību korpusā blokā – C

4,44%

4,44%

skolas savienojošā daļā blokā – D

3,33%

3,33%

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

1,68%

1,68%

mācību korpusā blokā – C

1,77%

1,77%

skolas savienojošā daļā blokā – D

1,73%

1,73%

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

1,36%

1,36%

darbnīcu korpusā blokā – B

1,86%

1,86%

mācību korpusā blokā – C

2,23%

2,23%

skolas savienojošā daļā blokā – D

1,09%

1,09%

Ventilācija:

mācību korpusā blokā – C

0,12

0,12

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

3,88

12,95

Nojaukšanas darbi

18,63

26,99

Apkure

0,19

1,69

Iekšējie UK tīkli

1,04

1,04

Ventilācija

0,26

0,26

[Gallery not found]

ERAF

Periods: 26.02. – 31.03.2014.

Būvniecības darbi objektos tika uzsākti 2014.gada 26.februārī. Ģenerāluzņēmējs -pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” ir noslēdzis līgumus ar apakšuzņēmējiem par darbu veikšanu objektos:

· SIA „Vega 1” – ventilācijas, apkures, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un siltummezglu izbūves darbi;

· SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” – iekšējo un ārējo elektrotīklu izbūves darbi;

· SIA „MK Būvniecība” – demontāžas darbi dienesta viesnīcā Ventspils ielā 51A;

· SIA „Mūrnieks” –Ventspils ielā 51, demontāžas darbi darbnīcu blokā (A) un blokā (B).

Izpildītie darbi

Veicamie darbi Izpilde, %
2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi, t.sk.: 9
teritorijas apsardzes izdevumi
pagaidu būvlaukuma nožogojuma ierīkošana
būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana
ugunsdzēsības stenda izgatavošana, uzstādīšana
Nojaukšanas darbi:
darbnīcu korpusā blokā – A 1
darbnīcu korpusā blokā – B 23
skolas savienojošā daļā blokā – D 16
Apkure:
darbnīcu korpusā blokā A un B 2
mācību korpusā blokā C 2
skolas savienojošā daļā blokā – D 3
3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Liepājā, Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi, t.sk.: 10
teritorijas apsardzes izdevumi
pagaidu būvlaukuma nožogojuma ierīkošana
būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana
ugunsdzēsības stenda izgatavošana, uzstādīšana
Nojaukšanas darbi 8
Apkure 2

Ēku rekonstrukcijas laikā autoruzraudzības darbus veic AS “UPB”, pamatojoties uz 2013.gada 25.februārī noslēgtajiem autoruzraudzības līgumiem (Nr.1.48.5/5, 1.48.5/6, 1.48.5/7). Būvuzraudzības darbus veic SIA „Fabrum” (līgums Nr.10.48.5/1 no13.02.2014.).

Pašlaik turpinās demontāžas darbi mācību un darbnīcu korpusos Ventspils ielā 51 un dienesta viesnīcā Ventspils ielā 51A.

[Gallery not found]

ERAF

Būvnieki saņem tehnikuma atslēgas

2014.gada 25.februārī PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts un Pilnsabiedrības „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” pārstāvis – būvdarbu vadītājs Edgars Briedis parakstīja nodošanas  – pieņemšanas aktus par skolas ēkas, mācību un ražošanas korpusa Ventspils ielā 51, dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A un praktisko apmācību korpusu Vānes ielā 4, Liepājā nodošanu un pieņemšanu būvdarbu izpildei. Simboliski tika nodotas arī ēku atslēgas.

Būvniecība norisināsies  3 kārtās:
1.kārta: skolas ēkas, mācību un ražošanas korpusa Ventspils ielā 51, Liepājā un praktisko apmācību korpusu Vānes ielā 4, Liepājā, rekonstrukcija;
2.kārta: dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A, Liepājā, rekonstrukcija;
3.kārta: mācību korpusa Vānes ielā 4, Liepājā, rekonstrukcija.

Būvdarbu ilgums 15 mēneši. Būvniecībai plānotās izmaksas – 14 317 437,01 euro.  Projekta kopējās izmaksas 18 807 941 euro, t.sk. ERAF finansējums – 16 174 829,26 euro, valsts finansējums – 2 633 111,74 euro.

Mācību process šobrīd ir pārkārtots. Daļa vispārizglītojošo priekšmetu joprojām tiek apgūti Vānes ielas 4 mācību korpusā, drēbnieki un tērpu stila speciālisti savas zināšanas un prasmes apgūst Ziemeļu ielā 19, LSEZ SIA „Lauma Fabrics” ēkā. Savukārt tehnisko specialitāšu audzēkņi savas praktiskās iemaņas pilnveido Kl. Ukstiņa ielas 17/23 darbnīcās. Ukstiņa ielas ēku kompleksā tiek pasniegti arī daļa no vispārizglītojošajiem un biznesa un pakalpojumu nodaļas speciālajiem priekšmetiem. Šeit tuvākos 15 mēnešu atradīsies arī tehnikuma administrācija. 

Būvdarbi tiks veikti ERAF projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts”, id.Nr.3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/009 ietvaros.

[Gallery not found]

ERAF

Solis tuvāk tehnikuma rekonstrukcijas un modernizācijas uzsākšanai

13. februārī Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) „Liepājas Valsts tehnikums” parakstīja līgumu ar SIA „Fabrum” par būvuzraudzības veikšanu ERAF projektā „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts”.

Līgumu no PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” puses parakstīja direktora pienākumu izpildītāja Ilze Kupše  SIA „ Fabrum”  vārdā –Alvis Krauklis.

Līdz ar līguma parakstīšanu tehnikums var sniegt dokumentus Liepājas pilsētas Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai un būvniecības process varēs sākties.

Projekts paredz uzlabot PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu īstenošanai, uzlabot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko mācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošināt kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru. Tehnikums tiks pielāgots personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2015. gada 31. augustam.

[Gallery not found]

ERAF

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums”  

infrastruktūras attīstības projekts

 id.Nr. 3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/009

Fonda nosaukums                    Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Aktivitāte                                     3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un    infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”

Vienošanās Nr.                          2014/0006/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/009

Projekta īstenošanas laiks         25.02.2013. – 31.08.2015.

Projekta mērķis ir uzlabot Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu  īstenošanai, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Mērķi paredzēts sasniegt, uzlabojot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko apmācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošinot kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru.

Tādējādi projekta īstenošana nodrošinās Eiropas Savienības darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projektā plānotās aktivitātes un to ietvaros sasniedzamie rezultāti:

 • Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde – tiks aprīkotas izglītības iestādes telpas – mācību, dabaszinību kabineti un mācību klases, bibliotēka ar mūsdienīgām iekārtām, aprīkojumu, t.sk. nepieciešamo IKT aprīkojumu un mēbelēm.
 • Ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija – tiks veikta mācību korpusu, darbnīcu korpusu Ventspils ielā 51 un Vānes ielā 4 un dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A rekonstrukcija.
 • Tehniskā projekta izstrāde – ir veikta tehniskā projekta izstrāde atbilstoši noslēgtajam līgumam.
 • Būvuzraudzība – Tiks veikta atbilstoša būvniecības procesa būvuzraudzība atbilstoši noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem.
 • Autoruzraudzība – Tiks veikta atbilstoša autoruzraudzība atbilstoši noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem.

ERAF projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts” kopējās izmaksas 18 807 941 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 16 174 829,26 EUR (86% ), valsts finansējums – 2 633 111,74 EUR (14%).

Mācību un darbnīcu ēku korpusi (PDF)


ERAF

Ar ERAF atbalstu modernizēs Liepājas Valsts tehnikuma infrastruktūru

30. janvārī Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) „Liepājas Valsts tehnikums” noslēdza vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā. Tas nozīmē, ka līdzekļi ir piešķirti un PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” ir gatavs tos apgūt.

Vienošanos no PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” puses parakstīja direktors Agris Ruperts, VIAA vārdā – VIAA direktora vietniece Eiropas Savienības programmu un finanšu jautājumos – Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktore Elita Zondaka. Pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa un valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore Gunta Arāja.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 807 941 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 16 174 829.26 eiro (86%) un nacionālais līdzfinansējums 2 633 111.74 eiro (14%).

Projekta īstenošanas gaitā ir plānots uzlabot PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu īstenošanai, uzlabot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko mācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošināt kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru. Iestāde tiks pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2015. gada 31. augustam.

[Gallery not found]

Iepriecinoša ziņa

No Izglītības un zinātnes Struktūrfondu departementa saņemts uzaicinājums iesniegt papildu projekta iesniegumu 3.1.1.1. aktivitātes ietvaros. Profesionālas izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu maksimālā kopsumma ir 1 629 365 lati, kas apstiprināta ar ministrijas 2011. gada 25. oktobra lēmumu Nr.173 “Par Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju grozījumu saskaņošanu un finansējuma apmēra apstiprināšanu”.


Tehnikumā pašlaik tiek realizēti 4 ERAF projekti:

 • „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas Liepājā, Ventspils ielā 51  renovācija”, id. Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/020
  Projekta budžets: 943 076 LVL, t.sk. ERAF finansējums 811044 LVL
 • „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma galvenās mācību un praktisko nodarbību nodaļas Liepājā, Ventspils ielā 51, mācību ēku rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija”, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/023
  Projekta budžets: 1 345 933 LVL, t.sk. ERAF finansējums 1157501 LVL
 •  „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma Būvniecības, metālapstrādes un kokapstrādes specialitāšu aprīkojuma modernizācija”, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/024
  Projekta budžets: 264 726 LVL, t.sk. ERAF finansējums 227663 LVL
 •  „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma tehnisko specialitāšu nodaļas Liepājā, Vānes ielā 4, mācību ēku rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/028
  Projekta budžets: 1 321 986 LVL, t.sk. ERAF finansējums 1136906 LVL

Kopējais ERAF finansiālais atbalsts:  3 333 120 LVL

ERAF

Būvnieki saņem tehnikuma atslēgas

2014.gada 25.februārī PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts un Pilnsabiedrības „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” pārstāvis – būvdarbu vadītājs Edgars Briedis parakstīja nodošanas  – pieņemšanas aktus par skolas ēkas, mācību un ražošanas korpusa Ventspils ielā 51, dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A un praktisko apmācību korpusu Vānes ielā 4, Liepājā nodošanu un pieņemšanu būvdarbu izpildei. Simboliski tika nodotas arī ēku atslēgas.

Būvniecība norisināsies  3 kārtās:
1.kārta: skolas ēkas, mācību un ražošanas korpusa Ventspils ielā 51, Liepājā un praktisko apmācību korpusu Vānes ielā 4, Liepājā, rekonstrukcija;
2.kārta: dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A, Liepājā, rekonstrukcija;
3.kārta: mācību korpusa Vānes ielā 4, Liepājā, rekonstrukcija.

Būvdarbu ilgums 15 mēneši. Būvniecībai plānotās izmaksas – 14 317 437,01 euro.  Projekta kopējās izmaksas 18 807 941 euro, t.sk. ERAF finansējums – 16 174 829,26 euro, valsts finansējums – 2 633 111,74 euro.

Mācību process šobrīd ir pārkārtots. Daļa vispārizglītojošo priekšmetu joprojām tiek apgūti Vānes ielas 4 mācību korpusā, drēbnieki un tērpu stila speciālisti savas zināšanas un prasmes apgūst Ziemeļu ielā 19, LSEZ SIA „Lauma Fabrics” ēkā. Savukārt tehnisko specialitāšu audzēkņi savas praktiskās iemaņas pilnveido Kl. Ukstiņa ielas 17/23 darbnīcās. Ukstiņa ielas ēku kompleksā tiek pasniegti arī daļa no vispārizglītojošajiem un biznesa un pakalpojumu nodaļas speciālajiem priekšmetiem. Šeit tuvākos 15 mēnešu atradīsies arī tehnikuma administrācija. 

Būvdarbi tiks veikti ERAF projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts”, id.Nr.3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/009 ietvaros.

[Gallery not found]

ERAF

Solis tuvāk tehnikuma rekonstrukcijas un modernizācijas uzsākšanai

13. februārī Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) „Liepājas Valsts tehnikums” parakstīja līgumu ar SIA „Fabrum” par būvuzraudzības veikšanu ERAF projektā „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts”.

Līgumu no PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” puses parakstīja direktora pienākumu izpildītāja Ilze Kupše  SIA „ Fabrum”  vārdā –Alvis Krauklis.

Līdz ar līguma parakstīšanu tehnikums var sniegt dokumentus Liepājas pilsētas Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai un būvniecības process varēs sākties.

Projekts paredz uzlabot PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu īstenošanai, uzlabot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko mācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošināt kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru. Tehnikums tiks pielāgots personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2015. gada 31. augustam.

[Gallery not found]

ERAF

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums”  

infrastruktūras attīstības projekts

 id.Nr. 3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/009

Fonda nosaukums                    Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Aktivitāte                                     3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un    infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”

Vienošanās Nr.                          2014/0006/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/009

Projekta īstenošanas laiks         25.02.2013. – 31.08.2015.

Projekta mērķis ir uzlabot Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu  īstenošanai, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Mērķi paredzēts sasniegt, uzlabojot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko apmācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošinot kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru.

Tādējādi projekta īstenošana nodrošinās Eiropas Savienības darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projektā plānotās aktivitātes un to ietvaros sasniedzamie rezultāti:

 • Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde – tiks aprīkotas izglītības iestādes telpas – mācību, dabaszinību kabineti un mācību klases, bibliotēka ar mūsdienīgām iekārtām, aprīkojumu, t.sk. nepieciešamo IKT aprīkojumu un mēbelēm.
 • Ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija – tiks veikta mācību korpusu, darbnīcu korpusu Ventspils ielā 51 un Vānes ielā 4 un dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51A rekonstrukcija.
 • Tehniskā projekta izstrāde – ir veikta tehniskā projekta izstrāde atbilstoši noslēgtajam līgumam.
 • Būvuzraudzība – Tiks veikta atbilstoša būvniecības procesa būvuzraudzība atbilstoši noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem.
 • Autoruzraudzība – Tiks veikta atbilstoša autoruzraudzība atbilstoši noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem.

ERAF projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts” kopējās izmaksas 18 807 941 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 16 174 829,26 EUR (86% ), valsts finansējums – 2 633 111,74 EUR (14%).

Mācību un darbnīcu korpusi (PDF)


ERAF

Ar ERAF atbalstu modernizēs Liepājas Valsts tehnikuma infrastruktūru

30. janvārī Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) „Liepājas Valsts tehnikums” noslēdza vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā. Tas nozīmē, ka līdzekļi ir piešķirti un PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” ir gatavs tos apgūt.

Vienošanos no PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” puses parakstīja direktors Agris Ruperts, VIAA vārdā – VIAA direktora vietniece Eiropas Savienības programmu un finanšu jautājumos – Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktore Elita Zondaka. Pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa un valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore Gunta Arāja.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 807 941 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 16 174 829.26 eiro (86%) un nacionālais līdzfinansējums 2 633 111.74 eiro (14%).

Projekta īstenošanas gaitā ir plānots uzlabot PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūru profesionālās izglītības programmu īstenošanai, uzlabot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko mācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošināt kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas infrastruktūru. Iestāde tiks pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2015. gada 31. augustam.

[Gallery not found]

Iepriecinoša ziņa

No Izglītības un zinātnes Struktūrfondu departementa saņemts uzaicinājums iesniegt papildu projekta iesniegumu 3.1.1.1. aktivitātes ietvaros. Profesionālas izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu maksimālā kopsumma ir 1 629 365 lati, kas apstiprināta ar ministrijas 2011. gada 25. oktobra lēmumu Nr.173 “Par Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju grozījumu saskaņošanu un finansējuma apmēra apstiprināšanu”.


Tehnikumā pašlaik tiek realizēti 4 ERAF projekti:

 • „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas Liepājā, Ventspils ielā 51  renovācija”, id. Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/020
  Projekta budžets: 943 076 LVL, t.sk. ERAF finansējums 811044 LVL
 • „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma galvenās mācību un praktisko nodarbību nodaļas Liepājā, Ventspils ielā 51, mācību ēku rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija”, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/023
  Projekta budžets: 1 345 933 LVL, t.sk. ERAF finansējums 1157501 LVL
 •  „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma Būvniecības, metālapstrādes un kokapstrādes specialitāšu aprīkojuma modernizācija”, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/024
  Projekta budžets: 264 726 LVL, t.sk. ERAF finansējums 227663 LVL
 •  „Topošā Liepājas Valsts tehnikuma tehnisko specialitāšu nodaļas Liepājā, Vānes ielā 4, mācību ēku rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija, id. Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/028
  Projekta budžets: 1 321 986 LVL, t.sk. ERAF finansējums 1136906 LVL

Kopējais ERAF finansiālais atbalsts:  3 333 120 LVL