ESF


„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes projekts
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

ESF mērķstipendijas 2012.gadā

Reģions

Projektā reģistrēto audzēkņu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo audzēkņu skaits

kopā

vīrieši  / %          no kopā

sievietes / % no kopā

 ESF / %        no kopā

vīrieši ESF/ %      no vīrieši

sievietes ESF/ % no  sievietes

Kurzeme

6014

3633

60,4

2381

39,6

4822

80,2

2841

78,2

1981

83,2

Latgale

7548

4550

60,3

2998

39,7

6200

82,1

3652

80,3

2548

85,0

Rīga

19688

10845

55,1

8843

44,9

15562

79,0

8022

74,0

7540

85,3

Vidzeme

4844

3029

62,5

1815

37,5

3833

79,1

2293

75,7

1540

84,8

Zemgale

3964

2392

60,3

1572

39,7

3104

78,3

1756

73,4

1348

85,8

42058

24449

58,1

17609

41,9

33521

79,7

18564

75,9

14957

84,9

Projektā reģistrēto personu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo personu skaits vismaz vienā mēnesī

Projektā reģistrēto vīriešu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo vīriešu skaits vismaz vienā mēnesī

Programmā reģistrēto sieviešu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo sieviešu skaits vismaz vienā mēnesī

ESF mērķstipendiju saņēmušo un projektā reģistrēto personu skaita procentuālā attiecība


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
( Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 )

Pārskats par periodu: 2011.gada septembris – 2012.gada jūnijs

Audzēkņu skaits, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju

Audzēkņu skaits, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju, izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā reģionā

Audzēkņu skaits, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši maksimālo mērķstipendiju, izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā reģionā, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju

Audzēkņu skaits, kuri visos mēnešos ir saņēmuši mērķstipendiju

Audzēkņu skaits, kuri visos mēnešos ir saņēmuši merķstipendiju, izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā reģionā

Audzēkņu skaits, kuri visos mēnešos ir saņēmuši mērķstipendiju, izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā reģionā, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju

Viena audzēkņa mērķstipendijas vidējais apmērs (lati mēnesī) -noteikts, attiecinot izmaksāto summu pret kopējo audzēkņu skaitu reģionā

Viena audzēkņa mērķstipendijas vidējais apmērs (lati mēnesī) -noteikts, attiecinot izmaksāto summu pret audzēkņu skaitu reģionā, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Plašai izmantošanai

Profesionālās izglītības kompetences centrā „Liepājas Valsts tehnikums” no 2010.gada aprīļa līdz 2012.gada martam norisinājās ESF projekts „Atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā Nr.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075 ” Kopīgo projekta budžetu veido summa 153 784 Ls

Projekta idejas pamatā ir inovatīvas pieejas pedagoģijas un audzināšanas procesā. Aktīvo darbnīcu norises plānojums balstās uz pedagoģiskās paradigmas maiņu. Mērķauditorijai tika piedāvātas jaunas mācību alternatīvas ierasto vietā.

Lai apgūtu profesijas apguvei nepieciešamās praktiskās iemaņas, aktīvo darbnīcu vadītāji (pedagogi) bija nevis tie, kas māca, bet gan tie, kas strādāja kopā ar jauniešiem, izmantoja metodes „mācīties mācīties” un „mācīties darot.” Savu darbību pedagogi orientēja uz izglītojamā kā personības veidošanos un socializēšanu.

Vienlaicīgi dažādām, Projekta ietvaros organizētām, nodarbībām un pasākumiem, aktīvo darbnīcu vadītāji izstrādāja metodisko materiālu, kurā, atbilstoši darbnīcas tematikai, apkopoja praktiski pielietojamus paņēmienus, kā darināt skaistas un noderīgas lietas. Metodiskajā materiālā ir ierosinājumi, kā organizēt darbu ar riska grupas jauniešiem. Materiāla izstrādātāji dalās pieredzē, kā iespējams veicināt socializāciju, motivējot mērķauditoriju praktiskām nodarbībām. Aktīvo darbnīcu vadītāji akcentē, ka, strādājot ar riska grupas jauniešiem, darbā ir jāizmanto individuāla pieeja, pusaudžu un jauniešu vecumposma vajadzību respektēšana, ikvienas personības cienīšana un atbalstīšana pozitīvu mērķu sasniegšanas centienos.

Metodiskā līdzekļa nosaukums Darbnīcas nosaukums
 1. Caur patriotisko audzināšanu par pilnvērtīgu sabiedrības locekli
Laika rats
 1. Šūsim paši. Līdzeklis profesionālām skolām jauniešu pozitīvās domāšanas un kreativitātes attīstībai
Šūsim paši
 1. Dāvanu iesaiņojumu praktiskie paņēmieni
Dāvanu dizains
 1. Jaunu pieeju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana papildu apmācību nodrošināšanai krievu valodas apguvē arodskolās
Literārā kafejnīca
 1. Dārzaugu audzēšanas praktikums
Dzīvosim zaļi
 1. Sporta aktivitātes mācību starplaikos stresa un noguruma mazināšanai
Kas kustīgs, tas lustīgs
 1. Labās prakses pieredze
Atbalsta grupa

Kā jau iepriekš minēts metodiskie līdzekļi izstrādāti, pamatojoties uz Projekta gaitā gūtajiem empīriskajiem vērojumiem un atziņām, kuras izveidojās, darbojoties gan pagarinātajā dienas grupā, gan aktīvajās darbnīcās ar riska grupas jauniešiem. Metodiskie līdzekļi paredzēti praktiskai pielietošanai arī citām arodskolām.IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

„Nekas liels šajā pasaulē bez kaislības nav tapis,” Galileo Galilejs

Profesionālās izglītības kompetences centrā „Liepājas Valsts tehnikums” no 2010.gada aprīļa līdz 2012.gada martam norisinājās ESF projekts „Atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā Nr.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075 ” Kopīgo projekta budžetu veido summa 153 784 Ls

Ideja: „Vispirms apmierini cilvēka pamatvajadzības, pēc tam rosini viņu lūkoties zvaigznēs,” varētu tulkot Maslova vajadzību piramīdas strukturējumu. Tāpēc projekta darbība tika būvēta tā, ka vispirms jauniešiem pēc mācību stundām kopā ar launaga skolotāju bija iespēja pagatavot launagu un pašiem paēst. Pēc tam jaunieši izvēlējās, ar ko nodarboties. Vai nu devās uz pagarināto dienas grupu, kur labiekārtotā datorklasē viņi izmācījās (pēc vajadzības izmantojot interneta resursus), vai arī atbilstoši darbnīcas tematikai praktiski strādāja aktīvajās darbnīcās (kopā 6 dažādas tematikas darbnīcas: šūšanas; sporta; dāvanu dizaina; floristikas; literārā kafejnīca; vēstures).

Darbošanās: Projektā kopīgi darbojās PIKC „Liepājas Valsts tehnikums,” Liepājas internātpamatskolas un Vaiņodes internātskolas skolēni, veidojot projekta plānoto, kopīgo, 60 jauniešu lielo mērķauditoriju. Tomēr pasākumi bija tik interesanti, darbošanās iespējas tik daudzveidīgas, ka piepulcināja arvien jaunus un jaunus interesentus, palielinot mērķauditoriju tuvu simtam.

Divu gadu garumā kopīgi piedzīvojām daudzus interesantus notikumus. Atmiņā palikusi mūsu aktīva darbošanās Liepājas Muzeju nakts norisē, kur Liepājas Okupācijas muzeja teritorijā uz ugunskura vārījām zupu, cepām pankūkas un cienājām muzeja apmeklētājus. Bijām noorganizējuši fotostudiju, rotaļas, vārdu loto, ieskatu okupācijas gadu vēsturē. Atmiņā ir mūsu  vasaras nometne „Āra dzīves prasmes”, kur nedēļu dzīvojām un darbojāmies ārpus civilizācijas ierastajām ērtībām.

Atceramies abus Ziemassvētku pasākumus, tik dažādus un tomēr vienojošus, jo abi ir dāsni ar sirds siltumu un mīlestību pret līdzcilvēkiem.

Abi Lāčplēša dienas pasākumi, kad vēstures darbnīca „Laika rats” mūs vieno ar pārējiem liepājniekiem lāpu gājienā cauri pilsētai, kura galamērķis ir Oskara Kalpaka piemineklis, brīvības cīnītāju godināšana.

Nav iespējams aizmirst arī dažādās ekskursijas, kultūras pasākumus, izglītojošos seminārus. Daudzie kopīgie teātra apmeklējumi, kas bagātina iekšējo pasauli, ir pozitīvu emociju lādiņš.

Operu visi apmeklēja (ko tur liegties, no sākuma it kā negribīgi) pirmoreiz mūžā. Visiem pārsteigums, cik emocionāli dziļi katra sirdi saviļņoja operas „Karmena” izrāde.

Piedalīšanās izglītojošos semināros, iegūtās praktiski noderīgās atziņas. Tā varētu uzskaitīt vēl un vēl, un vēl pasākumus, kurus liela daļa projekta mērķgrupas piedzīvoja pirmo reizi.

Katrā jaunietī ir daudz un krāšņu personības šķautņu, katrā dominē labais, pozitīvais. Projekts deva iespējas visu vērtīgo ieraudzīt, aktivizēt, sagatavoties dzīvei, kurā pielietot iegūtās prasmes, iemaņas, kompetences.

Mērķi Projekts sasniedza, ir veikta riska grupas jauniešu socializācija, attīstītas viņu komunikatīvās un socializācijas prasmes. Jaunieši ir mainījuši uzvedības modeli, viņi ir konkurētspējīgi aktīvajā sociālajā vidē.

Personāls: Mērķa sasniegšanā projekta personāls strādāja no darba brīvajā laikā, ieliekot sirds mīlestību, pedagoģiskās kompetences, profesionālo talantu, dvēseles degsmi un vēlēšanos dot projekta jauniešiem pietiekami daudz, lai viņi spētu patstāvēt un būt ….  Būt Cilvēki!IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

„Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”.
Līguma Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001

Laikā no 2012. gada 1. marta līdz 4. martam Ķīpsalas izstāžu zālē Rīgā norisinājās konkurss profesionālo izglītības iestāžu šūšanas profesiju audzēkņiem izstādes “Skola 2012” ietvaros.

Tajā sekmīgi piedalījās arī 1TD grupas (kvalifikācija „Drēbnieks”) (ESF projekts „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības  un profesionālās karjeras turpināšanai”) audzēkne Anete Linarde. Konkursam palīdzēja sagatavoties skolotājas Ligita Reimane, Dagmāra Vecbrāle, Inga Kuduma, Marita Viļumsone.

Lai gan jauniete profesiju apguvusi tikai dažus mēnešus, iepriecināja viņas sasniegumi, iegūstot 4. vietu. Tas ir atzīmējams sasniegums, salīdzinot ar pārējām konkursa dalībniecēm, kuras šūt mācījušās krietni ilgāk.

Pašlaik izglītības programmu „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” apgūst 12 audzēknes. No 2. aprīļa visas meitenes kvalifikācijas praksē strādā pilsētas individuālās un sērijveida šūšanas uzņēmumos, praktiski pielietojot skolā apgūtās darba prasmes.

Fotoattēlos sniedzam ieskatu konkursa norisē un galarezultātu izvērtēšanā.


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekta „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai” noslēguma konference
Līguma Nr. 2010/0076/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/090

2012. gada 22.martā tehnikuma bibliotēkā notika projekta noslēguma konference, kurā tika prezentētas projekta laikā īstenotās aktivitātes. Konferences telpā tika izstādīti audzēkņu radošie darbi, kuri tapuši vasaras atpūtas un sporta nometnes „Tu visu vari” laikā, kā arī floristikas nodarbībās pagarinātās dienas grupas ietvaros pagatavotie darbiņi.

Projekta norises laiks  bija 24 mēneši. Projekts uzsākts 2010.gada 19. aprīlī un  noslēdzās  2012. gada 31. martā.  Projektu vadīja skolotāja  Velta Cīpa. Projekta izvirzītie mērķi ir sasniegti . Konferencē projekta dalībnieki izteica gandarījumu par to, ka divu gadu laikā  viņiem bija iespēja  papildus mācību programmā apgūstamajai vielai iemācīties vēl citas darbā un sadzīvē noderīgas prasmes.

Preznetācijas


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Līguma Nr. 2010/0076/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/090ESF projekts „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai”

ESF projektā „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšana” turpinās dažādas aktivitātes- izglītojošie semināri, kuros piedalījās PIKC Liepājas Valsts tehnikuma un sadarbības skolu- 15. vidusskolas un internātpamatskolas audzēkņi.

Lai veicinātu jauniešu izziņas, interešu, spēju un talantu attīstīšanu, tika novadīts seminārs „Karjeras plānošana”, kuru vadīja Gita Paspārne- karjeras konsultante. Ar profesionālās izvēles, lomu spēļu palīdzību audzēkņiem, bija iespēja rast ieskatu savas turpmākās karjeras veidošanā.

Puteņu mēnesī februārī latvieši svin Meteņus. Lai iepazītu šo svētku tradīcijas, sadarbībā ar aktrišu folkloras apvienību ATŠTAUKAS, folkloras centrā NAMĪNS tika izdziedātas latviešu tautas dziesmas, notika ķekatnieku masku parāde,  meteņu cienasta gatavošana un rotaļas.

Sadarbībā ar skolas absolventiem Zigmāru Treinovski- bārmenis un Rolandu Lukjanovu- šefpavārs, kuri strādā restorānā OSKARS CITY HOTEL AMRITA, noorganizēti semināri- „Galda kultūra un uzvedības smalkais stils”,Folkloras seminārs Meteņos un „Austrumu tautu virtuve”.

Zigmārs pastāstīja, ka lai būtu zinošs bārmenis ir nepieciešamas plašas zināšanas ģeogrāfijā, vēsturē un saskarsmē. Tā ka kokteiļu, dzērienu un ēdienu mode mainās, tad bārmenim vai pavāram ir nepārtraukti ir jāmācās un jāpilnveidojas ļoti daudzās jomās, kas sākotnēji šķiet nesaistošas ar šīm profesijām.

Rolands pēc pavāra profesijas iegūšanas, strādājis restorānā OLIVE, zināšanas un praktiskās iemaņas pilnveidojis dažādos kursos un semināros, kā arī restorānos „Kaļķa vārti”, „Vincents” u.c.. Semināra dalībniekiem bija iespēja apgūt suši pagatavošanas pamatnoteikumus, iepazīties ar to sastāvdaļām. Audzēkņiem neierasti likās tas, ka daudzi no produktiem tiek izmantoti svaigā veidā- kalmārs, lasis, dārzeņi. Izbrīnu, neizpratni un sajūsmas izsaucienus radīja japāņu ēdienos izmantojamās sastāvdaļas- marinēts ingvers, vasabi mārrutki, rīsu etiķis, sojas mērce, kurus vairums audzēkņu nodegustēja pirmo reizi.

Semināra laikā Rolands neskopojās ar praktiskiem un lietišķiem padomiem, lai strādājot virtuvē raiti veiktos darbi, tiktu ievēroti sanitārijas un darba drošības noteikumi.

Ar lielu interesi un aizrautību audzēkņi piedalījās suši gatavošanā, formēšanā un pasniegšanā. Jautrību izraisīja degustācijas laikā pielietotie irbulīši, lai šo japāņu brīnumu iemānītu mutē.


ESF Projekts – atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā Nr.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ziemassvētku pasākums
Profesionālās izglītības kompetenču centrā “Liepājas Valsts tehnikums “ESF projekta „Atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā”
jaunieši ir pieraduši veidot svētku sajūtu. It īpaši, sagaidot ziemassvētkus. Šogad visi pulcējās kopīgam Ziemassvētku pasākumam – braucienam tramvajā. It kā nekas sevišķs, tomēr šis brauciens bija īpašs. Tramvajs ir paredzēts tieši svētkiem, ar mirdzošām uguntiņām un sniegpārslām izrotāts. Svētku noskaņa, svētku mūzika, ķekatnieki, dažādas rotaļas, spēles, Ziemassvētku dāvanas. Viss ir iespējams tikai vienu reizi gadā un tikai – braucot Ziemassvētku tramvajā cauri visai Liepājai.

ZIEMASSVĒTKI (skatīt šeit)


ESF Projekts – atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā Nr.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Profesionālās izglītības kompetenču centrā “Liepājas Valsts tehnikums” jau otro gadu darbojas ESF projekts „Atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā”
.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075
Otrā mācību gada beigās, decembrī notiek vairāki pasākumi. Decembra sākumā, ievadot Adventa laiku, Projekta jaunieši pulcējās Adventa rotājumu darināšanai.

FLORISTIKA (skatīt šeit)


Līguma Nr. 2010/0076/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/090ESF projekts „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai”

Tuvojoties Ziemassvētkiem  uz paveikto atskatās  ESF projekta „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšana”dalībnieki: PIKC Liepājas Valsts tehnikuma, Liepājas internātpamatskolas un Liepājas 15 . vidusskolas audzēkņi.

Šajā mācību gadā, lai paplašinātu audzēkņu redzesloku un pilnveidotu zināšanas, tika realizētas dažādas aktivitātes.

Izglītojošā  semināra „ Atspirdzinošo dzērienu pagatavošana un pasniegšana” laikā jaunieši ne tikai uzklausīja skolotāju teikto, bet arī paši gatavoja un noformēja interesantus kokteiļus. Jauniešiem bija iespēja apgūt prasmes darbam ar šeikeri un ledus dzirnaviņām. Visus kokteiļus varēja  nogaršot un katram bija iespēja atrast savai garšu sajūtai atbilstošāko – savu mīļāko recepti.

Pēc izglītojošā semināra „Ziemassvētki pasaulē………..” projekta dalībnieki šajos svētkos spēs uzburt savās mājās Ziemassvētku noskaņu un pārsteigt viesus ar dažādiem našķiem. Rudzu maizes kārtojums, pelēko zirņu pikas, mandeles kanēļa kažokā un protams arī skaistas un gardas piparkūkas – šos ēdienus pagatavot tagad pratīs projekta dalībnieki.

Pēc padarītajiem darbiem  jaunieši relaksējās mūzikas un krāsu terapijas nodarbībās, darbojās floristikas pulciņā Pagarinātas dienas grupas nodarbībās kopā ar informātikas skolotāju  sagatavoja apsveikuma kartiņas un noformēja  patstāvīgos darbus ēdienu gatavošanā un darba vietas organizācijā.

Sporta nodarbības sniedza prieku un rūdījumu.  3TPK grupas puiši, Māŗtiņš Briedis, Ēriks Marģis un  Mārtiņš  Mucenieks veiksmīgi startēja tehnikuma apvienotajā florbola komandā 3TV – MIKS  un izcīnīja II. vietu 16 komandu konkurencē.


Līguma  Nr.2010/284/1DP/1.2.2.2.3/10/IPIA/001  „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai, apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”.

Trešdien, 26. oktobrī drēbnieku grupas jaunieši,  devās uz veikalu “Degas”,lai pārbaudītu praksē apģērbu dizaina pamatos apgūtās patiesības par stiliem. Pateicoties veikala vadības un darbinieku atsaucībai, topošajiem drēbniekiem bija iespēja izpētīt veikala krājumus, pielaikot apģērbus un piemeklēt aksesuārus.Fotosesijas laikā tapušās fotogrāfijas ļaus sarunu par stiliem turpināt turpmākās nodarbībās.


  „Atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā” Nr.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075

Projekta mērķauditorija ir PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” jaunieši. Sadarbības partneri – Liepājas internātpamatskola un Vaiņodes internātpamatskola. Projektu vada vēstures skolotāja Baiba Ķēde.

Septembrī projekta pedagogi pulcējās kopīgā sanāksmē, apsprieda šī mācību gada plānus, pārrunāja jaunas ieceres, kuru mērķis ir palīdzēt Projekta mērķauditorijai saprast, ko viņi vēlas uzsākt, beidzot skolu. Kādi ir viņu turpmākie dzīves plāni un mērķi.

Viennozīmīgi var teikt, ka pirmā darbības gada laikā Projekta jaunieši ir sadraudzējušies un kļuvuši drošāki, atvērtāki inovācijām. Interešu darbnīcās ir apgūtas dažādas prasmes, kuras var izmantot ikdienas dzīvē. Jauniešiem patīk ielūkoties arī draugu veikumā, no turienes pašpikot ko jaunu. Par tradīciju kļuvuši ikmēneša kopīgie pasākumi visiem Projekta jauniešiem.

Daži no otrā semestra pasākumiem:

Smiekli un jautrība valdīja joku dienas spēlēs. Cieņas pilna pietāte, pētot vēsturiskās liecības par Latvijas valsts pārdzīvotajām genocīda šausmām.

Īpašs jauniešu sadarbības un organizatorisko prasmju pārbaudījums bija Projekta dalībnieku darbošanās Liepājas Okupācijas muzeja organizētajā muzeju nakts pasākumā, kur jaunieši mācīja muzeja apmeklētājiem profesionālas prasmes dažādas tematikas apguvē. Pasākums izdevās.

Projekts dod iespēju sadarboties, iemācīties jaunas un ikdienas darbos vajadzīgas prasmes, lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Par to vasaras sākumā pārliecinājās Liepājas Valsts tehnikuma, Vaiņodes internātpamatskolas un Liepājas lnternātpamatskolas jaunieši, kuri jūlija pirmo nedēļu  pavadīja kopīgā diennakts nometnē „Āra dzīves prasmes.”  Nometni vadīja skolotāja Skaidrīte Frīdberga  un nometnes devīze bija „Dzīvo vesels”. Visas nometnes darbības bija vērstas uz to, lai dalībnieki, apgūstot āra dzīves prasmes, vienlaicīgi mācītos veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes laikā interešu darbnīcas organizēja meistarības dienas, kad iepazīstināja pārējos ar savas darbnīcas veikumu mācību gada laikā, un visiem bija iespēja izmēģināt spēkus katras darbnīcas tematikas apguvē.

Nakts ugunskuri ar našķiem un pieklusinātas mijkrēšļa sarunas, sargeņģeļi, sporta spēles, nakts trase, senatnes iepazīšana un gardas medus maizes etnogrāfiskajā mājā „Zvanītāji”, Papes pļavas un mežonīgie zirgi, pikniki, nometnes noslēguma disenīte un apbalvošana. Tas viss bija pa īstam, ar jauniešu priecīgām balsīm un azartisku degsmi visur paspēt un līdzdarboties.

Pēc vasaras atpūtas ir atsākušās mācības. Kādas būs sekmes? Projekta jaunieši saka, ka sekmes kļūst arvien labākas, viņi paši arvien draudzīgāki un arī pārliecinātāki par savām spējām. Jauniešiem  ir iespējas, un caur Projektu viņi mācās tās ieraudzīt, satvert un likt lietā.


Līguma Nr. 2010/0076/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/090ESF projekts „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai”

Atkal viens mācību gads ir noslēdzies, arī ESF projektā „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai” iesaistītie Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi dodas vasaras brīvlaikā, pirms tam jauki ielīgojuši Jāņus tehnikuma vasaras dārzā. Jaunieši kopā ar pagarinātās dienas grupas audzinātājām un floristikas skolotāju, tuvējās pļavās plūca Jāņu zāles un pina košus vainagus. Skanēja līgo dziesmas, tika baudīts pašu darināts rudzu maizes kvass un galdā rotājās Jāņu siera ritulis un pīrāgi.

Šādā svētku noskaņā audzēkņiem tika izsniegtas sekmju grāmatiņas un daudzu sejās varēja redzēt neviltotu prieku par sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta aktivitātes vasarā nav apsīkušas, jo ar 4.jūliju sākas nometne „Tu visu vari- 2”, kurā piedalīsies Liepājas Valsts tehnikuma topošo pavāra palīga un konditora palīga audzēkņi, kā arī sadarbības skolu skolnieki no Liepājas internātpamatskolas un Liepājas 15.vidusskolas.


Līguma Nr. 2010/0076/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/090ESF projekts „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai”

Siera svētki Mežaparkā

18.jūnijā Rīgā, Mežaparkā notika Latvijas novadu 10.Latvijas novadu sieru diena. Svētku devīze „Nākotnes sieru ceļā”.

Siers ir interesants un pateicīgs izejmateriāls dažādu fantastisku un neatkārtojamu ēdienu recepšu radīšanai.

Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi, topošie pavāra palīgi- Katrīna Sofija Azanova, Kristīne Veinberga,Eduards Škenders, Margots Baluševičs, topošais pavārs Edgars Kalns un Viesmīlības pakalpojumu speciālists- Kristaps Jēkabsons kopā ar skolotājām Veltu Cīpu un Agritu Šulci piedalījās konkursā „Nākotnes ēdiens” piedāvājot rīdziniekiem un Rīgas viesiem spēcinošās siera – spinātu pankūkas, kā arī jautrās siera – burkānu pankūkas. Vispārējai jautrībai un ēdienu prezentācijai ar drēbnieku meistaru Aigijas Kraukles un Ingas Kudumas čaklajām rokām tika radīti interesanti tēli „Jautrā pankūciņa” un „Sūkala”. Pasākuma dalībnieki slāpes varēja veldzēt ar inovatīvu dzērienu, kura pamatā ir sūkalas.


„Profesionālā apmācība Eiropā – darba iespējas Latvijā” Nr. 2011-1-LV1-LEO01-01990

Somijā (Kotkā) un Lietuvā (Klaipēdā)

           Ir pagājis laiks kopš pēdējie tehnikuma audzēkņi ir atgriezušies mājās no ārzemju prakses Somijā un Lietuvā.

Pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci programmas nodaļas finansētajam un atbalstītajam projektam praksi ārzemēs apguva 10 skolas audzēkņi. Pilnveidot savas prasmes un apgūt jaunas darba iemaņas uz Lietuvu – Klaipēdas Tūrisma skolu – devās 1 ēdināšanas un 3 viesmīlības pakalpojumu speciālisti. Taču tālāko un iespaidīgāko ceļojumu uz Kotku Somijas dienvidos pieredzēja trīs 2. kursa un divi 3. kursa jaunieši.

Projektu īstenošanas laikā (3 nedēļas) jaunieši čakli strādāja Klaipēdas skolas mācību restorāna virtuvē, Kotkas restorānā „Datakissa”, šūšanas uzņēmumā  “Karhunkulman ompelupalvelu” un viesnīcā „Sokos hotel”. Vienlaicīgi viņiem lieliski izdevās savstarpēji sadzīvot, saprasties ar cilvēkiem, kuri nesaprot latviski, iegūt jaunus draugus no Lietuvas un Spānijas. Projekta laikā tika pielietotas angļu valodas prasmes, kā arī papildus apgūtas dažas sarunvalodas frāzes lietuviski un somiski.

Projekta dalībnieki atgriezušies mājās apmierināti, ieguvuši jaunu personīgo pieredzi, jaunus draugus un papildinājuši savas zināšanas par lietuviešu un somu nacionālo virtuvi, kultūru un sociālo vidi. Spilgti iespaidi palikuši no uzturēšanās laikā redzētajām Somijas skarbajām dabas ainavām, Klaipēdas apkārtnes un Helsinku ievērojamākajām vietām.

Tagad vēl tikai jāpabeidz rakstīt projekta atskaites un jāsaņem Europass Mobility dokumenti. Un vasaras brīvdienas var sākties!
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes projekts
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

ESF mērķstipendijas 2012.gadā

Reģions

Projektā reģistrēto audzēkņu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo audzēkņu skaits

kopā

vīrieši  / %          no kopā

sievietes / % no kopā

 ESF / %        no kopā

vīrieši ESF/ %      no vīrieši

sievietes ESF/ % no  sievietes

Kurzeme

6014

3633

60,4

2381

39,6

4822

80,2

2841

78,2

1981

83,2

Latgale

7548

4550

60,3

2998

39,7

6200

82,1

3652

80,3

2548

85,0

Rīga

19688

10845

55,1

8843

44,9

15562

79,0

8022

74,0

7540

85,3

Vidzeme

4844

3029

62,5

1815

37,5

3833

79,1

2293

75,7

1540

84,8

Zemgale

3964

2392

60,3

1572

39,7

3104

78,3

1756

73,4

1348

85,8

42058

24449

58,1

17609

41,9

33521

79,7

18564

75,9

14957

84,9

Projektā reģistrēto personu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo personu skaits vismaz vienā mēnesī

Projektā reģistrēto vīriešu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo vīriešu skaits vismaz vienā mēnesī

Programmā reģistrēto sieviešu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo sieviešu skaits vismaz vienā mēnesī

ESF mērķstipendiju saņēmušo un projektā reģistrēto personu skaita procentuālā attiecība


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
( Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 )

Pārskats par periodu: 2011.gada septembris – 2012.gada jūnijs

Audzēkņu skaits, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju

Audzēkņu skaits, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju, izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā reģionā

Audzēkņu skaits, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši maksimālo mērķstipendiju, izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā reģionā, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju

Audzēkņu skaits, kuri visos mēnešos ir saņēmuši mērķstipendiju

Audzēkņu skaits, kuri visos mēnešos ir saņēmuši merķstipendiju, izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā reģionā

Audzēkņu skaits, kuri visos mēnešos ir saņēmuši mērķstipendiju, izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā reģionā, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju

Viena audzēkņa mērķstipendijas vidējais apmērs (lati mēnesī) -noteikts, attiecinot izmaksāto summu pret kopējo audzēkņu skaitu reģionā

Viena audzēkņa mērķstipendijas vidējais apmērs (lati mēnesī) -noteikts, attiecinot izmaksāto summu pret audzēkņu skaitu reģionā, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Plašai izmantošanai

Profesionālās izglītības kompetences centrā „Liepājas Valsts tehnikums” no 2010.gada aprīļa līdz 2012.gada martam norisinājās ESF projekts „Atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā Nr.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075 ” Kopīgo projekta budžetu veido summa 153 784 Ls

Projekta idejas pamatā ir inovatīvas pieejas pedagoģijas un audzināšanas procesā. Aktīvo darbnīcu norises plānojums balstās uz pedagoģiskās paradigmas maiņu. Mērķauditorijai tika piedāvātas jaunas mācību alternatīvas ierasto vietā.

Lai apgūtu profesijas apguvei nepieciešamās praktiskās iemaņas, aktīvo darbnīcu vadītāji (pedagogi) bija nevis tie, kas māca, bet gan tie, kas strādāja kopā ar jauniešiem, izmantoja metodes „mācīties mācīties” un „mācīties darot.” Savu darbību pedagogi orientēja uz izglītojamā kā personības veidošanos un socializēšanu.

Vienlaicīgi dažādām, Projekta ietvaros organizētām, nodarbībām un pasākumiem, aktīvo darbnīcu vadītāji izstrādāja metodisko materiālu, kurā, atbilstoši darbnīcas tematikai, apkopoja praktiski pielietojamus paņēmienus, kā darināt skaistas un noderīgas lietas. Metodiskajā materiālā ir ierosinājumi, kā organizēt darbu ar riska grupas jauniešiem. Materiāla izstrādātāji dalās pieredzē, kā iespējams veicināt socializāciju, motivējot mērķauditoriju praktiskām nodarbībām. Aktīvo darbnīcu vadītāji akcentē, ka, strādājot ar riska grupas jauniešiem, darbā ir jāizmanto individuāla pieeja, pusaudžu un jauniešu vecumposma vajadzību respektēšana, ikvienas personības cienīšana un atbalstīšana pozitīvu mērķu sasniegšanas centienos.

Metodiskā līdzekļa nosaukums Darbnīcas nosaukums
 1. Caur patriotisko audzināšanu par pilnvērtīgu sabiedrības locekli
Laika rats
 1. Šūsim paši. Līdzeklis profesionālām skolām jauniešu pozitīvās domāšanas un kreativitātes attīstībai
Šūsim paši
 1. Dāvanu iesaiņojumu praktiskie paņēmieni
Dāvanu dizains
 1. Jaunu pieeju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana papildu apmācību nodrošināšanai krievu valodas apguvē arodskolās
Literārā kafejnīca
 1. Dārzaugu audzēšanas praktikums
Dzīvosim zaļi
 1. Sporta aktivitātes mācību starplaikos stresa un noguruma mazināšanai
Kas kustīgs, tas lustīgs
 1. Labās prakses pieredze
Atbalsta grupa

Kā jau iepriekš minēts metodiskie līdzekļi izstrādāti, pamatojoties uz Projekta gaitā gūtajiem empīriskajiem vērojumiem un atziņām, kuras izveidojās, darbojoties gan pagarinātajā dienas grupā, gan aktīvajās darbnīcās ar riska grupas jauniešiem. Metodiskie līdzekļi paredzēti praktiskai pielietošanai arī citām arodskolām.IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

„Nekas liels šajā pasaulē bez kaislības nav tapis,” Galileo Galilejs

Profesionālās izglītības kompetences centrā „Liepājas Valsts tehnikums” no 2010.gada aprīļa līdz 2012.gada martam norisinājās ESF projekts „Atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā Nr.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075 ” Kopīgo projekta budžetu veido summa 153 784 Ls

Ideja: „Vispirms apmierini cilvēka pamatvajadzības, pēc tam rosini viņu lūkoties zvaigznēs,” varētu tulkot Maslova vajadzību piramīdas strukturējumu. Tāpēc projekta darbība tika būvēta tā, ka vispirms jauniešiem pēc mācību stundām kopā ar launaga skolotāju bija iespēja pagatavot launagu un pašiem paēst. Pēc tam jaunieši izvēlējās, ar ko nodarboties. Vai nu devās uz pagarināto dienas grupu, kur labiekārtotā datorklasē viņi izmācījās (pēc vajadzības izmantojot interneta resursus), vai arī atbilstoši darbnīcas tematikai praktiski strādāja aktīvajās darbnīcās (kopā 6 dažādas tematikas darbnīcas: šūšanas; sporta; dāvanu dizaina; floristikas; literārā kafejnīca; vēstures).

Darbošanās: Projektā kopīgi darbojās PIKC „Liepājas Valsts tehnikums,” Liepājas internātpamatskolas un Vaiņodes internātskolas skolēni, veidojot projekta plānoto, kopīgo, 60 jauniešu lielo mērķauditoriju. Tomēr pasākumi bija tik interesanti, darbošanās iespējas tik daudzveidīgas, ka piepulcināja arvien jaunus un jaunus interesentus, palielinot mērķauditoriju tuvu simtam.

Divu gadu garumā kopīgi piedzīvojām daudzus interesantus notikumus. Atmiņā palikusi mūsu aktīva darbošanās Liepājas Muzeju nakts norisē, kur Liepājas Okupācijas muzeja teritorijā uz ugunskura vārījām zupu, cepām pankūkas un cienājām muzeja apmeklētājus. Bijām noorganizējuši fotostudiju, rotaļas, vārdu loto, ieskatu okupācijas gadu vēsturē. Atmiņā ir mūsu  vasaras nometne „Āra dzīves prasmes”, kur nedēļu dzīvojām un darbojāmies ārpus civilizācijas ierastajām ērtībām.

Atceramies abus Ziemassvētku pasākumus, tik dažādus un tomēr vienojošus, jo abi ir dāsni ar sirds siltumu un mīlestību pret līdzcilvēkiem.

Abi Lāčplēša dienas pasākumi, kad vēstures darbnīca „Laika rats” mūs vieno ar pārējiem liepājniekiem lāpu gājienā cauri pilsētai, kura galamērķis ir Oskara Kalpaka piemineklis, brīvības cīnītāju godināšana.

Nav iespējams aizmirst arī dažādās ekskursijas, kultūras pasākumus, izglītojošos seminārus. Daudzie kopīgie teātra apmeklējumi, kas bagātina iekšējo pasauli, ir pozitīvu emociju lādiņš.

Operu visi apmeklēja (ko tur liegties, no sākuma it kā negribīgi) pirmoreiz mūžā. Visiem pārsteigums, cik emocionāli dziļi katra sirdi saviļņoja operas „Karmena” izrāde.

Piedalīšanās izglītojošos semināros, iegūtās praktiski noderīgās atziņas. Tā varētu uzskaitīt vēl un vēl, un vēl pasākumus, kurus liela daļa projekta mērķgrupas piedzīvoja pirmo reizi.

Katrā jaunietī ir daudz un krāšņu personības šķautņu, katrā dominē labais, pozitīvais. Projekts deva iespējas visu vērtīgo ieraudzīt, aktivizēt, sagatavoties dzīvei, kurā pielietot iegūtās prasmes, iemaņas, kompetences.

Mērķi Projekts sasniedza, ir veikta riska grupas jauniešu socializācija, attīstītas viņu komunikatīvās un socializācijas prasmes. Jaunieši ir mainījuši uzvedības modeli, viņi ir konkurētspējīgi aktīvajā sociālajā vidē.

Personāls: Mērķa sasniegšanā projekta personāls strādāja no darba brīvajā laikā, ieliekot sirds mīlestību, pedagoģiskās kompetences, profesionālo talantu, dvēseles degsmi un vēlēšanos dot projekta jauniešiem pietiekami daudz, lai viņi spētu patstāvēt un būt ….  Būt Cilvēki!IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

„Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”.
Līguma Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001

Laikā no 2012. gada 1. marta līdz 4. martam Ķīpsalas izstāžu zālē Rīgā norisinājās konkurss profesionālo izglītības iestāžu šūšanas profesiju audzēkņiem izstādes “Skola 2012” ietvaros.

Tajā sekmīgi piedalījās arī 1TD grupas (kvalifikācija „Drēbnieks”) (ESF projekts „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības  un profesionālās karjeras turpināšanai”) audzēkne Anete Linarde. Konkursam palīdzēja sagatavoties skolotājas Ligita Reimane, Dagmāra Vecbrāle, Inga Kuduma, Marita Viļumsone.

Lai gan jauniete profesiju apguvusi tikai dažus mēnešus, iepriecināja viņas sasniegumi, iegūstot 4. vietu. Tas ir atzīmējams sasniegums, salīdzinot ar pārējām konkursa dalībniecēm, kuras šūt mācījušās krietni ilgāk.

Pašlaik izglītības programmu „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” apgūst 12 audzēknes. No 2. aprīļa visas meitenes kvalifikācijas praksē strādā pilsētas individuālās un sērijveida šūšanas uzņēmumos, praktiski pielietojot skolā apgūtās darba prasmes.

Fotoattēlos sniedzam ieskatu konkursa norisē un galarezultātu izvērtēšanā.


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekta „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai” noslēguma konference
Līguma Nr. 2010/0076/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/090

2012. gada 22.martā tehnikuma bibliotēkā notika projekta noslēguma konference, kurā tika prezentētas projekta laikā īstenotās aktivitātes. Konferences telpā tika izstādīti audzēkņu radošie darbi, kuri tapuši vasaras atpūtas un sporta nometnes „Tu visu vari” laikā, kā arī floristikas nodarbībās pagarinātās dienas grupas ietvaros pagatavotie darbiņi.

Projekta norises laiks  bija 24 mēneši. Projekts uzsākts 2010.gada 19. aprīlī un  noslēdzās  2012. gada 31. martā.  Projektu vadīja skolotāja  Velta Cīpa. Projekta izvirzītie mērķi ir sasniegti . Konferencē projekta dalībnieki izteica gandarījumu par to, ka divu gadu laikā  viņiem bija iespēja  papildus mācību programmā apgūstamajai vielai iemācīties vēl citas darbā un sadzīvē noderīgas prasmes.

Preznetācijas


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Līguma Nr. 2010/0076/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/090ESF projekts „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai”

ESF projektā „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšana” turpinās dažādas aktivitātes- izglītojošie semināri, kuros piedalījās PIKC Liepājas Valsts tehnikuma un sadarbības skolu- 15. vidusskolas un internātpamatskolas audzēkņi.

Lai veicinātu jauniešu izziņas, interešu, spēju un talantu attīstīšanu, tika novadīts seminārs „Karjeras plānošana”, kuru vadīja Gita Paspārne- karjeras konsultante. Ar profesionālās izvēles, lomu spēļu palīdzību audzēkņiem, bija iespēja rast ieskatu savas turpmākās karjeras veidošanā.

Puteņu mēnesī februārī latvieši svin Meteņus. Lai iepazītu šo svētku tradīcijas, sadarbībā ar aktrišu folkloras apvienību ATŠTAUKAS, folkloras centrā NAMĪNS tika izdziedātas latviešu tautas dziesmas, notika ķekatnieku masku parāde,  meteņu cienasta gatavošana un rotaļas.

Sadarbībā ar skolas absolventiem Zigmāru Treinovski- bārmenis un Rolandu Lukjanovu- šefpavārs, kuri strādā restorānā OSKARS CITY HOTEL AMRITA, noorganizēti semināri- „Galda kultūra un uzvedības smalkais stils”,Folkloras seminārs Meteņos un „Austrumu tautu virtuve”.

Zigmārs pastāstīja, ka lai būtu zinošs bārmenis ir nepieciešamas plašas zināšanas ģeogrāfijā, vēsturē un saskarsmē. Tā ka kokteiļu, dzērienu un ēdienu mode mainās, tad bārmenim vai pavāram ir nepārtraukti ir jāmācās un jāpilnveidojas ļoti daudzās jomās, kas sākotnēji šķiet nesaistošas ar šīm profesijām.

Rolands pēc pavāra profesijas iegūšanas, strādājis restorānā OLIVE, zināšanas un praktiskās iemaņas pilnveidojis dažādos kursos un semināros, kā arī restorānos „Kaļķa vārti”, „Vincents” u.c.. Semināra dalībniekiem bija iespēja apgūt suši pagatavošanas pamatnoteikumus, iepazīties ar to sastāvdaļām. Audzēkņiem neierasti likās tas, ka daudzi no produktiem tiek izmantoti svaigā veidā- kalmārs, lasis, dārzeņi. Izbrīnu, neizpratni un sajūsmas izsaucienus radīja japāņu ēdienos izmantojamās sastāvdaļas- marinēts ingvers, vasabi mārrutki, rīsu etiķis, sojas mērce, kurus vairums audzēkņu nodegustēja pirmo reizi.

Semināra laikā Rolands neskopojās ar praktiskiem un lietišķiem padomiem, lai strādājot virtuvē raiti veiktos darbi, tiktu ievēroti sanitārijas un darba drošības noteikumi.

Ar lielu interesi un aizrautību audzēkņi piedalījās suši gatavošanā, formēšanā un pasniegšanā. Jautrību izraisīja degustācijas laikā pielietotie irbulīši, lai šo japāņu brīnumu iemānītu mutē.


ESF Projekts – atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā Nr.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ziemassvētku pasākums
Profesionālās izglītības kompetenču centrā “Liepājas Valsts tehnikums “ESF projekta „Atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā”
jaunieši ir pieraduši veidot svētku sajūtu. It īpaši, sagaidot ziemassvētkus. Šogad visi pulcējās kopīgam Ziemassvētku pasākumam – braucienam tramvajā. It kā nekas sevišķs, tomēr šis brauciens bija īpašs. Tramvajs ir paredzēts tieši svētkiem, ar mirdzošām uguntiņām un sniegpārslām izrotāts. Svētku noskaņa, svētku mūzika, ķekatnieki, dažādas rotaļas, spēles, Ziemassvētku dāvanas. Viss ir iespējams tikai vienu reizi gadā un tikai – braucot Ziemassvētku tramvajā cauri visai Liepājai.

ZIEMASSVĒTKI (skatīt šeit)


ESF Projekts – atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā Nr.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Profesionālās izglītības kompetenču centrā “Liepājas Valsts tehnikums” jau otro gadu darbojas ESF projekts „Atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā”
.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075
Otrā mācību gada beigās, decembrī notiek vairāki pasākumi. Decembra sākumā, ievadot Adventa laiku, Projekta jaunieši pulcējās Adventa rotājumu darināšanai.

FLORISTIKA (skatīt šeit)


Līguma Nr. 2010/0076/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/090ESF projekts „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai”

Tuvojoties Ziemassvētkiem  uz paveikto atskatās  ESF projekta „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšana”dalībnieki: PIKC Liepājas Valsts tehnikuma, Liepājas internātpamatskolas un Liepājas 15 . vidusskolas audzēkņi.

Šajā mācību gadā, lai paplašinātu audzēkņu redzesloku un pilnveidotu zināšanas, tika realizētas dažādas aktivitātes.

Izglītojošā  semināra „ Atspirdzinošo dzērienu pagatavošana un pasniegšana” laikā jaunieši ne tikai uzklausīja skolotāju teikto, bet arī paši gatavoja un noformēja interesantus kokteiļus. Jauniešiem bija iespēja apgūt prasmes darbam ar šeikeri un ledus dzirnaviņām. Visus kokteiļus varēja  nogaršot un katram bija iespēja atrast savai garšu sajūtai atbilstošāko – savu mīļāko recepti.

Pēc izglītojošā semināra „Ziemassvētki pasaulē………..” projekta dalībnieki šajos svētkos spēs uzburt savās mājās Ziemassvētku noskaņu un pārsteigt viesus ar dažādiem našķiem. Rudzu maizes kārtojums, pelēko zirņu pikas, mandeles kanēļa kažokā un protams arī skaistas un gardas piparkūkas – šos ēdienus pagatavot tagad pratīs projekta dalībnieki.

Pēc padarītajiem darbiem  jaunieši relaksējās mūzikas un krāsu terapijas nodarbībās, darbojās floristikas pulciņā Pagarinātas dienas grupas nodarbībās kopā ar informātikas skolotāju  sagatavoja apsveikuma kartiņas un noformēja  patstāvīgos darbus ēdienu gatavošanā un darba vietas organizācijā.

Sporta nodarbības sniedza prieku un rūdījumu.  3TPK grupas puiši, Māŗtiņš Briedis, Ēriks Marģis un  Mārtiņš  Mucenieks veiksmīgi startēja tehnikuma apvienotajā florbola komandā 3TV – MIKS  un izcīnīja II. vietu 16 komandu konkurencē.


Līguma  Nr.2010/284/1DP/1.2.2.2.3/10/IPIA/001  „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai, apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”.

Trešdien, 26. oktobrī drēbnieku grupas jaunieši,  devās uz veikalu “Degas”,lai pārbaudītu praksē apģērbu dizaina pamatos apgūtās patiesības par stiliem. Pateicoties veikala vadības un darbinieku atsaucībai, topošajiem drēbniekiem bija iespēja izpētīt veikala krājumus, pielaikot apģērbus un piemeklēt aksesuārus.Fotosesijas laikā tapušās fotogrāfijas ļaus sarunu par stiliem turpināt turpmākās nodarbībās.


  „Atbalsta pasākumu veikšana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai mazināšanai un iekļaušanai profesionālajā izglītībā” Nr.2010/0075/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/075

Projekta mērķauditorija ir PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” jaunieši. Sadarbības partneri – Liepājas internātpamatskola un Vaiņodes internātpamatskola. Projektu vada vēstures skolotāja Baiba Ķēde.

Septembrī projekta pedagogi pulcējās kopīgā sanāksmē, apsprieda šī mācību gada plānus, pārrunāja jaunas ieceres, kuru mērķis ir palīdzēt Projekta mērķauditorijai saprast, ko viņi vēlas uzsākt, beidzot skolu. Kādi ir viņu turpmākie dzīves plāni un mērķi.

Viennozīmīgi var teikt, ka pirmā darbības gada laikā Projekta jaunieši ir sadraudzējušies un kļuvuši drošāki, atvērtāki inovācijām. Interešu darbnīcās ir apgūtas dažādas prasmes, kuras var izmantot ikdienas dzīvē. Jauniešiem patīk ielūkoties arī draugu veikumā, no turienes pašpikot ko jaunu. Par tradīciju kļuvuši ikmēneša kopīgie pasākumi visiem Projekta jauniešiem.

Daži no otrā semestra pasākumiem:

Smiekli un jautrība valdīja joku dienas spēlēs. Cieņas pilna pietāte, pētot vēsturiskās liecības par Latvijas valsts pārdzīvotajām genocīda šausmām.

Īpašs jauniešu sadarbības un organizatorisko prasmju pārbaudījums bija Projekta dalībnieku darbošanās Liepājas Okupācijas muzeja organizētajā muzeju nakts pasākumā, kur jaunieši mācīja muzeja apmeklētājiem profesionālas prasmes dažādas tematikas apguvē. Pasākums izdevās.

Projekts dod iespēju sadarboties, iemācīties jaunas un ikdienas darbos vajadzīgas prasmes, lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Par to vasaras sākumā pārliecinājās Liepājas Valsts tehnikuma, Vaiņodes internātpamatskolas un Liepājas lnternātpamatskolas jaunieši, kuri jūlija pirmo nedēļu  pavadīja kopīgā diennakts nometnē „Āra dzīves prasmes.”  Nometni vadīja skolotāja Skaidrīte Frīdberga  un nometnes devīze bija „Dzīvo vesels”. Visas nometnes darbības bija vērstas uz to, lai dalībnieki, apgūstot āra dzīves prasmes, vienlaicīgi mācītos veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes laikā interešu darbnīcas organizēja meistarības dienas, kad iepazīstināja pārējos ar savas darbnīcas veikumu mācību gada laikā, un visiem bija iespēja izmēģināt spēkus katras darbnīcas tematikas apguvē.

Nakts ugunskuri ar našķiem un pieklusinātas mijkrēšļa sarunas, sargeņģeļi, sporta spēles, nakts trase, senatnes iepazīšana un gardas medus maizes etnogrāfiskajā mājā „Zvanītāji”, Papes pļavas un mežonīgie zirgi, pikniki, nometnes noslēguma disenīte un apbalvošana. Tas viss bija pa īstam, ar jauniešu priecīgām balsīm un azartisku degsmi visur paspēt un līdzdarboties.

Pēc vasaras atpūtas ir atsākušās mācības. Kādas būs sekmes? Projekta jaunieši saka, ka sekmes kļūst arvien labākas, viņi paši arvien draudzīgāki un arī pārliecinātāki par savām spējām. Jauniešiem  ir iespējas, un caur Projektu viņi mācās tās ieraudzīt, satvert un likt lietā.


Līguma Nr. 2010/0076/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/090ESF projekts „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai”

Atkal viens mācību gads ir noslēdzies, arī ESF projektā „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai” iesaistītie Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi dodas vasaras brīvlaikā, pirms tam jauki ielīgojuši Jāņus tehnikuma vasaras dārzā. Jaunieši kopā ar pagarinātās dienas grupas audzinātājām un floristikas skolotāju, tuvējās pļavās plūca Jāņu zāles un pina košus vainagus. Skanēja līgo dziesmas, tika baudīts pašu darināts rudzu maizes kvass un galdā rotājās Jāņu siera ritulis un pīrāgi.

Šādā svētku noskaņā audzēkņiem tika izsniegtas sekmju grāmatiņas un daudzu sejās varēja redzēt neviltotu prieku par sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta aktivitātes vasarā nav apsīkušas, jo ar 4.jūliju sākas nometne „Tu visu vari- 2”, kurā piedalīsies Liepājas Valsts tehnikuma topošo pavāra palīga un konditora palīga audzēkņi, kā arī sadarbības skolu skolnieki no Liepājas internātpamatskolas un Liepājas 15.vidusskolas.


Līguma Nr. 2010/0076/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/090ESF projekts „Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē – kvalitatīvu darba un sadzīves prasmju veicināšanai”

Siera svētki Mežaparkā

18.jūnijā Rīgā, Mežaparkā notika Latvijas novadu 10.Latvijas novadu sieru diena. Svētku devīze „Nākotnes sieru ceļā”.

Siers ir interesants un pateicīgs izejmateriāls dažādu fantastisku un neatkārtojamu ēdienu recepšu radīšanai.

Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi, topošie pavāra palīgi- Katrīna Sofija Azanova, Kristīne Veinberga,Eduards Škenders, Margots Baluševičs, topošais pavārs Edgars Kalns un Viesmīlības pakalpojumu speciālists- Kristaps Jēkabsons kopā ar skolotājām Veltu Cīpu un Agritu Šulci piedalījās konkursā „Nākotnes ēdiens” piedāvājot rīdziniekiem un Rīgas viesiem spēcinošās siera – spinātu pankūkas, kā arī jautrās siera – burkānu pankūkas. Vispārējai jautrībai un ēdienu prezentācijai ar drēbnieku meistaru Aigijas Kraukles un Ingas Kudumas čaklajām rokām tika radīti interesanti tēli „Jautrā pankūciņa” un „Sūkala”. Pasākuma dalībnieki slāpes varēja veldzēt ar inovatīvu dzērienu, kura pamatā ir sūkalas.


„Profesionālā apmācība Eiropā – darba iespējas Latvijā” Nr. 2011-1-LV1-LEO01-01990

Somijā (Kotkā) un Lietuvā (Klaipēdā)

           Ir pagājis laiks kopš pēdējie tehnikuma audzēkņi ir atgriezušies mājās no ārzemju prakses Somijā un Lietuvā.

Pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci programmas nodaļas finansētajam un atbalstītajam projektam praksi ārzemēs apguva 10 skolas audzēkņi. Pilnveidot savas prasmes un apgūt jaunas darba iemaņas uz Lietuvu – Klaipēdas Tūrisma skolu – devās 1 ēdināšanas un 3 viesmīlības pakalpojumu speciālisti. Taču tālāko un iespaidīgāko ceļojumu uz Kotku Somijas dienvidos pieredzēja trīs 2. kursa un divi 3. kursa jaunieši.

Projektu īstenošanas laikā (3 nedēļas) jaunieši čakli strādāja Klaipēdas skolas mācību restorāna virtuvē, Kotkas restorānā „Datakissa”, šūšanas uzņēmumā  “Karhunkulman ompelupalvelu” un viesnīcā „Sokos hotel”. Vienlaicīgi viņiem lieliski izdevās savstarpēji sadzīvot, saprasties ar cilvēkiem, kuri nesaprot latviski, iegūt jaunus draugus no Lietuvas un Spānijas. Projekta laikā tika pielietotas angļu valodas prasmes, kā arī papildus apgūtas dažas sarunvalodas frāzes lietuviski un somiski.

Projekta dalībnieki atgriezušies mājās apmierināti, ieguvuši jaunu personīgo pieredzi, jaunus draugus un papildinājuši savas zināšanas par lietuviešu un somu nacionālo virtuvi, kultūru un sociālo vidi. Spilgti iespaidi palikuši no uzturēšanās laikā redzētajām Somijas skarbajām dabas ainavām, Klaipēdas apkārtnes un Helsinku ievērojamākajām vietām.

Tagad vēl tikai jāpabeidz rakstīt projekta atskaites un jāsaņem Europass Mobility dokumenti. Un vasaras brīvdienas var sākties!