SAM

Lai veiktu nozīmīgas pārmaiņas vispārējā, profesionālā un interešu izglītībā, Latvijā uzsākta Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošana.

Projekti:

SAM 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”
Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003

SAM 8.3.4. “Samazināt priek laicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”
Projekta numurs: 8.3.4.0/16/I/001

SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vis pārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta numurs: 8.3.5.0./16/I/001. 
Īstenošanas laiks: 01.12.2016. – 31.12.2020.

SAM 8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
Projekta numurs: 8.4.1.0./16/I/001. 
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”
Projekta numurs: 8.5.1.0./16/I/001. 
Projekta iesniedzējs: Latvijas Darba devēju konfederācija

SAM 8.5.2. “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” (Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai).
Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001. 
Projekta iesniedzējs: Valsts Izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 19.12.2016. – 31.12.2021.

SAM 8.5.3. “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību   un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi”
Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001.
Projekta iesniedzējs: Valsts Izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 24.11.2016. – 31.12.2022.