Uzņemšana

Turpinās

izglītojamo uzņemšana Jauniešu garantijas projekta finansētās profesionālās izglītības programmās 2017./18. m. g.

Pēc 12. klases:

 • Kuģa pavārs  (mācību ilgums 1 gads)

Pēc 9. klases no 17 g. vecuma:

 • Drēbnieks (mācību ilgums 1 gads)

Nepieciešamie dokumenti:

 1. vispārējo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 2. sekmju izraksta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 3. medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
 4. deklarētās dzīves vietas izziņas kopija;
 5. personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai personas apliecība (eID)), uzrādot oriģinālu;
 6. sešas fotogrāfijas (3×4 cm);

Dokumentus pieņem PIKC LVT skolotāju istabā Ventspils ielā 51, Liepājā, līdz 2017.gada 28. septembrim (katru darba dienu no 09.00 – 15.00).

Informācija:
Tel.: 63484781 vai 27862032


Izglītojamo uzņemšana
valsts budžeta finansētās profesionālās izglītības programmās 2017./18.m.g.

Pēc 9. klases

 

Izglītojamo uzņemšana Jauniešu garantijas finansētās profesionālās izglītības programmās 2017./18.m.g.

Pēc 12. klases:

 • Kuģa pavārs  (mācību ilgums 1 gads)
 • Frizieris (mācību ilgums 1 gads)

 

Pēc 9.klases no 17 g. vecuma:

 • Drēbnieks (mācību ilgums 1 gads)
 • Rokas lokmetinātājs (MMA); Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (mācību ilgums 1 gads)

Nepieciešamie dokumenti:

 1. vispārējo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 2. sekmju izraksta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 3. medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
 4. deklarētās dzīves vietas izziņas kopija;
 5. personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai personas apliecība (eID)), uzrādot oriģinālu;
 6. sešas fotogrāfijas (3×4 cm);

Dokumentus pieņem PIKC LVT telpās Ventspils ielā 51, Liepājā, no 2017.gada 15.jūnija līdz 17.augustam (katru darba dienu no 09.00 – 15.00).

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 2017./2018. mācību gadam

Informācija:
e-pasts: uznemsana@lvt.lv
Tel.: 63484785 vai 27865329


PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS
“LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS”
jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada laikā bez maksas
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,
saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA KVALIFIKĀCIJA MĀCĪBU ILGUMS MĀCĪBUVIETA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Drēbnieks 1 gads Liepāja Pēc 9. klases(no 17 gadu vecuma)
Metālapstrāde Rokas lokmetinātājs (MMA); Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 1 gads Liepāja Pēc 9. klases(no 17 gadu vecuma)
Ēdināšanas pakalpojumi Kuģa pavārs 1 gads Liepāja Pēc 12. klases
Frizieru pakalpojumi Frizieris 1 gads Liepāja Pēc 12. klases

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG izglītības programmās)
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju
 • 6 fotokartītes 3×4 cm
 • pases vai identifikācijas kartes kopija (uzrādot oriģinālu)

 

Dokumentus pieņem: no 2017. gada 15. jūnija līdz 2017. gada 10. augustam, darba dienās no 9:00 līdz 15:00, Liepājā, Ventspils ielā 51.

Tālrunis uzziņām: 63484785; 27865329, e-pasts uzziņām: uznemsana@lvt.lv

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?

 

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

 

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs  Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros, izņemot darba meklēšanas, atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā neatradīsies akadēmiskajā atvaļinājumā.
 • nevari būt nodarbināta persona, tai skaitā pašnodarbināta persona.

 

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā? 

Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,
 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 14 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).