Uzņemšana

Ar izglītības programmu sarakstu, kuras ir iespējams apgūt PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” iepazīties vari apmeklējot saiti – http://www.lvt.lv/macibas/izglitibas-programmas/

Nepieciešamie dokumenti:

  • Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID))
  • vispārējo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu)
  • sekmju izraksta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu)
  • medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju
  • sešas fotogrāfijas (3×4 cm)

Pretendēt uz vietu Jauniešu Garantijas grupā var personas vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuras:

  • nav atbalsta saņēmējas Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās
  • nav nodarbinātas personas, tai skaitā pašnodarbinātas personas
  • nestudē pilna laika studiju programmās augstākās izglītības iestādēs, tai skaitā neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā
  • nav ieguvušas profesionālo kvalifikāciju pēdējo 12 mēnešu laikā
  • vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas izglītības programmā nav saņēmušas mērķstipendiju projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) ietvaros.